Суб'єкт господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 36601298
[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
тис. грн.
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Активи
Непоточні активи
Основні засоби 1,782,742 1,496,798
Нематеріальні активи за винятком гудвілу 26,397 26,466
Відстрочені податкові активи 70,622
Поточні податкові активи, непоточні 5,960
Інші непоточні нефінансові активи 2,890 4,877
Загальна сума непоточних активів 1,882,651 1,534,101
Поточні активи
Поточні запаси 48,896 6,457
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 424,933 12,559
Поточні податкові активи, поточні 159,992 1,444
Інші поточні нефінансові активи 71,504 847
Грошові кошти та їх еквіваленти 66,193 8,354
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам 771,518 29,661
Загальна сума поточних активів 771,518 29,661
Загальна сума активів 2,654,169 1,563,762
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал 2,453,338 2,262,240
Нерозподілений прибуток (1,101,231) (1,796,644)
Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства 1,352,107 465,596
Загальна сума власного капіталу 1,352,107 465,596
Зобов'язання
Непоточні зобов'язання
Інші непоточні фінансові зобов'язання 4,024
Загальна сума непоточних зобов'язань 4,024
Поточні зобов'язання
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 281,786 16,234
Поточні податкові зобов'язання, поточні 3,485 822
Інші поточні фінансові зобов'язання 1,012,469 1,081,110
Інші поточні нефінансові зобов'язання 298
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу 1,298,038 1,098,166
Загальна сума поточних зобов'язань 1,298,038 1,098,166
Загальна сума зобов'язань 1,302,062 1,098,166
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань 2,654,169 1,563,762
[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
тис. грн.
за звітний квартал поточного року нарастаючим підсумком з початку поточного року за звітний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку попереднього року
Прибуток або збиток
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності 1,303,668 1,311,796 2,876 9,032
Собівартість реалізації (510,020) (518,356) (2,334) (9,324)
Валовий прибуток 793,648 793,440 542 (292)
Інші доходи 10,715 33,521 17,279 127,959
Витрати на збут (69,951) (84,358)
Адміністративні витрати (10,960) (28,289) (7,996) (40,178)
Інша витрата (35,578) (36,520) (12,481) (104,911)
Інші прибутки (збитки) 13,859 (40,552) (69,390) (192,812)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 701,733 637,242 (72,046) (210,234)
Фінансові витрати (2,605) (12,263) (6,420) (25,636)
Прибуток (збиток) до оподаткування 699,128 624,979 (78,466) (235,870)
Податкові доходи (витрати) (130,648) 70,622
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває 568,480 695,601 (78,466) (235,870)
Прибуток (збиток) 568,480 695,601 (78,466) (235,870)
[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
тис. грн.
за звітний квартал поточного року нарастаючим підсумком з початку поточного року за звітний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку попереднього року
Прибуток (збиток) 568,480 695,601 (78,466) (235,870)
Загальна сума сукупного доходу 568,480 695,601 (78,466) (235,870)
[520000] Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Прибуток (збиток) 695,601 (235,870)
Коригування для узгодження прибутку (збитку)
Коригування витрат податку на прибуток (70,622)
Коригування фінансових витрат 12,263 25,636
Коригування зменшення (збільшення) запасів (42,441) (725)
Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості (412,374) 44,881
Коригування зменшення (збільшення) іншої операційної дебіторської заборгованості (228,769) 86,680
Коригування збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості 221,199 (615)
Коригування збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості 4,304
Коригування витрат на амортизацію 27,040 57,065
Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку (902)
Коригування нереалізованих збитків (прибутків) від курсових різниць 65,068 173,890
Коригування збитків (прибутків) від вибуття непоточних активів 93,510 (5,571)
Інші коригування, для яких грошовим впливом є інвестиційний чи фінансовий грошовий потік (20)
Інші коригування для узгодження прибутку (збитку) 62,074
Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку) (269,670) 381,241
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності 425,931 145,371
Проценти сплачені (45,629) (22,388)
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) 380,302 122,983
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Надходження від продажу основних засобів 89,895 54,680
Придбання основних засобів (409,145) (168,762)
Придбання нематеріальних активів (327)
Проценти сплачені (34,495)
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) (319,250) (148,904)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Виплати за орендними зобов'язаннями (3,575) (4,077)
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) (3,575) (4,077)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу 57,477 (29,998)
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 362 485
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 57,839 (29,513)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 8,354 37,867
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 66,193 8,354
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
тис. грн.
Поточний звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Нерозподілений прибуток
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 2,262,240 2,262,240 (1,796,644) (1,796,644) 465,596 465,596 465,596 465,596
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) 695,601 695,601 695,601 695,601 695,601 695,601
Сукупний дохід 695,601 695,601 695,601 695,601 695,601 695,601
Випуск власного капіталу 191,098 191,098 191,098 191,098 191,098 191,098
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал (188) (188)
Збільшення (зменшення) власного капіталу 191,098 191,098 695,601 695,601 886,699 886,699 886,699 (188) 886,511
Власний капітал на кінець періоду 2,453,338 2,453,338 (1,101,043) (1,101,043) 1,352,295 1,352,295 1,352,295 (188) 1,352,107
тис. грн.
Порівняльний звітний період Примітки Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал Емісійний дохід Нерозподілений прибуток
Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду 2,262,240 2,262,240 21,330 21,330 (1,583,114) (1,583,114) 700,456 700,456 700,456 700,456
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870)
Сукупний дохід (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870)
Збільшення (зменшення) власного капіталу (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870)
Власний капітал на кінець періоду 2,262,240 2,262,240 21,330 21,330 (1,818,984) (1,818,984) 464,586 464,586 464,586 464,586
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
тис. грн.
На кінець звітного періоду На початок звітного року
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Основні засоби
Земля та будівлі
Земля 901 901
Будівлі 99,677 66,600
Машини 15,328 70,692
Транспортні засоби 456,003 467,009
Пристосування та приладдя 1,404 1,355
Незавершене будівництво 1,187,453 870,744
Незавершені капітальні вкладення в основні засоби 18,257 15,473
Інші основні засоби 3,719 4,024
Загальна сума основних засобів 1,782,742 1,496,798
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальна активи розвідки та оцінки 25,348 25,348
Комп'ютерне програмне забезпечення 335 400
Ліцензії та франшизи 4
Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи 714 714
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу 26,397 26,466
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу 26,397 26,466
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 424,933 12,559
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості 424,933 12,559
Категорії фінансових активів
Кредити та дебіторська заборгованість 424,933 12,559
Загальна сума фінансових активів 424,933 12,559
Класи поточних запасів
Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали
Поточна сировина 4,321 2,566
Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів 4,321 2,566
Поточна готова продукція 40,928
Поточні запасні частини 1,887 1,977
Поточне паливо 1,760 543
Інші поточні запаси 1,371
Загальна сума поточних запасів 48,896 6,457
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Залишки на рахунках в банках 66,193 8,354
Загальна сума грошових коштів 66,193 8,354
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів 66,193 8,354
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 2,868 2,114
Поточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами 226,558 4,987
Поточна кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів 52,360 2,043
Інша поточна кредиторська заборгованість 7,090
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості 281,786 16,234
Чисті активи (зобов'язання)
Активи 2,654,169 1,563,762
Зобов'язання (1,302,062) (1,098,166)
Чисті активи (зобов'язання) 1,352,107 465,596
Чисті поточні активи (зобов'язання)
Поточні активи 771,518 29,661
Поточні зобов'язання (1,298,038) (1,098,166)
Чисті поточні активи (зобов'язання) (526,520) (1,068,505)
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
Дохід від звичайної діяльності
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Дохід від продажу товарів 1,301,557
Дохід від переробної промисловості 1,301,557
Дохід від надання послуг 10,239 9,032
Дохід від інших послуг 10,239 9,032
Загальна сума доходу від продажу 1,311,796 9,032
Суттєві доходи та витрати
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів
Прибутки від вибуття основних засобів 485
Збитки від вибуття основних засобів (93,490)
Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів (93,490) 485
Інші фінансові витрати 10 11
Процентні витрати 12,254 19,020
Процентні витрати за позиками 12,254 19,020
Витрати на збут та адміністративні витрати 112,647 25,908
Орендний дохід 22,529 56,144
Витрати за характером
тис. грн.
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Сировина та витратні матеріали використані 132,199 488
Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Заробітна плата 14,848 13,128
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам 14,848 13,128
Загальна сума витрат на виплати працівникам 14,848 13,128
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку
Амортизаційні витрати
Амортизаційні витрати 26,837 45,349
Витрати на амортизацію нематеріальних активів 203 193
Загальна сума амортизаційних витрат 27,040 45,542
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку 27,040 45,542
Інші витрати 481,130 17,930
Загальна сума витрат, за характером 655,217 77,088
[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

Товариство з обмеженою відповідальністю "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат"

Ідентифікаційний код юридичної особи

36601298

Правова форма суб'єкта господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Країна реєстрації

Україна

Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання

вулиця Будівельників, буд. 16, м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПОЛТАВСЬКА обл., 39802

Назва материнського підприємства

Ferrexpo AG

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати
тис. грн.
Строк погашення не більше одного року Усі часові інтервали
Поточні запаси 48,896 48,896
Поточна торговельна дебіторська заборгованість 424,933 424,933
Поточна торговельна кредиторська заборгованість 2,868 2,868
Розкриття інформації про суттєві аспекти облікової політики

Основа підготовки фінансової звітності Ця фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). Ця фінансова звітність подана у гривнях, і всі значення округлені до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.

Пояснення суджень управлінського персоналу в ході застосування облікової політики суб'єкта господарювання із значним впливом на визнані суми

Судження У процесі застосування облікової політики Компанії керівництво використовувало такі судження, які мають найістотніший вплив на суми визнані у фінансовій звітності. Грошові кошти та депозити обмежені у використанні 17 вересня 2015 року Національний банк України («НБУ») оприлюднив своє ухвалене рішення про оголошення операційного банку Компанії та її пов’язаної сторони Банку «Фінанси та кредит» неплатоспроможним і у банку була введена тимчасова адміністрація з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Банківська ліцензія була відкликана НБУ 17 грудня 2015 року і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації банку. Загальна сума залишку грошових коштів та депозитів, утримуваних в Банку «Фінанси та кредит» перестала бути доступною для Компанії, що призвело до зміни її класифікації із грошових коштів та їхніх еквівалентів на грошові кошти та депозити, обмежені у використанні. Передбачається, що процес ліквідації банку триватиме декілька років і рівень потенційного відшкодування 52 603 тисяч гривень грошових коштів та депозитів обмежених у використанні не є визначеним станом на 31 грудня 2020 року. На цей залишок був нарахований резерв у повному обсязі. Додаткова інформація подана у Примітках 10 та 19. Зобов’язання за договорами операційної оренди – Компанія як орендодавець Компанія передає в оренду своє обладнання на користь третіх сторін. На підставі оцінки умов своїх угод Компанія визначила, що зберігає усі істотні ризики та винагороди від володіння цим обладнанням і обліковує ці договори як операційну оренду. Капіталізовані витрати на розкривні роботи Розкривну породу та інші матеріали гірничодобувних відходів необхідно видалити перед експлуатацією розробки для отримання доступу до залізорудного тіла. Цю діяльність називають витратами на розкривні роботи до початку експлуатації і вона капіталізується у складі собівартості незавершеного будівництва. Визначення того, чи витрати відносяться до розкривних робіт до початку експлуатації, чи після початку експлуатації базується на основі схваленого плану розробки кар’єру. У випадку будь-яких суттєвих подальших змін до даного плану проводиться повторна перевірка обліку та відповідне коригування капіталізованих витрат. Витрати на розкривні роботи після початку експлуатації капіталізуються, коли діяльність з розкривання на етапі експлуатації розробки призводить до покращення доступу до компонентів залізорудного тіла. Важливою сферою судження є визначення моменту до початку експлуатації та експлуатації компонентів рудного тіла, а також розподілу витрат на розкривні роботи після початку експлуатації між компонентами рудного тіла чи видобутими запасами. Ідентифікація компонентів рудного тіла кар’єру здійснюється з урахуванням відповідного плану щодо строку корисного використання кар’єру, який залежить від низки факторів, а саме: запасів залізної руди, вартості видобутку та специфічних операційних характеристик кар’єру. Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартість капіталізованих витрат на розкривні роботи до початку експлуатації включена до складу незавершеного будівництва становила 190 328 тисяч гривень (2019: 111 758 тисяч гривень). Можливість відшкодування відстрочених податкових активів Облікова політика Компанії щодо оподаткування вимагає від керівництва прийняття суджень під час оцінки необхідності визнання відстрочених податкових активів та певних відстрочених податкових зобов’язань у звіті про фінансовий стан. Відстрочені податкові активи, включно з тими, які виникають з перенесених на майбутні періоди податкових збитків і тимчасових різниць, визнаються лише тоді, коли існує достатня вірогідність того, що вони будуть відшкодовані, що залежить від очікуваного отримання достатнього рівня майбутніх оподатковуваних прибутків. Відхилення між очікуваними та фактичними майбутніми оподатковуваними прибутками може мати негативний вплив на визнані суми відстрочених податків у фінансовій звітності Компанії.  Припущення, щодо отримання очікуваних майбутніх оподатковуваних прибутків, залежить від оцінок керівництва щодо майбутніх потоків грошових коштів. Також, вимагається прийняття професійних суджень щодо застосування податкового законодавства. Ці судження і припущення зазнають впливу ризиків та невизначеності відповідно існує можливість, що зміни в обставинах змінять очікування, що може вплинути на суму визнаних у фінансовій звітності відстрочених податків та ще невизнаних інших податкових збитків та тимчасових різниць. За таких обставин певна або уся балансова вартість визнаних відстрочених податкових активів та зобов’язань може вимагати коригувань, у результаті чого, матимуть місце відповідні відображення у складі дебету або кредиту звіту про сукупні доходи. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 року відстрочений податковий актив був знецінений у повному обсязі. Додаткова інформація наведена у Примітці 13. Класифікація податку на додану вартість ПДВ до відшкодування виникає за внутрішніми операціями придбання послуг та товарів. Компанія на кожну звітну дату проводить оцінку можливості зарахування сум ПДВ за операціями внутрішніх продажів. Крім того, Компанія покладається на відшкодування податку з боку державних податкових органів України. Валова сума залишку до відшкодування становила 4 687 тисяч гривень станом на 31 грудня 2020 року (2019: 89 992 тисяч гривень).По оцінкам керівництва, ПДВ до відшкодування в сумі 4 687 тисяч гривень Компанія зможе відшкодувати в період, який перевищує один рік, шляхом операцій внутрішніх продажів. Відповідно, Компанія класифікувала такий ПДВ до відшкодування, як необоротний актив станом на 31 грудня 2020 року. У разі суттєвої невизначеності щодо відшкодування ПДВ на звітну дату, Компанія створює резерв під знецінення такого ПДВ (Примітка 7). Визначення строку оренди за договорами з можливістю поновлення та припинення - Компанія як орендар Компанія визначає строк оренди як невідмовний строк оренди разом із будь-якими періодами, які охоплюються можливістю продовження оренди, якщо існує обґрунтована впевненість у тому, що така можливість буде реалізована, або будь-якими періодами, які охоплюються можливістю припинення дії оренди, якщо існує обґрунтована впевненість у тому, що така можливість не буде реалізована. Компанією укладено декілька договорів оренди, які містять можливості продовження та припинення. Компанія застосовує судження при оцінці того, чи є обґрунтованою впевненість використання можливості подовження чи припинення оренди. Тобто, Компанія враховує всі відповідні фактори, які створюють економічний стимул для здійснення подовження або припинення. Після початку оренди Компанія переоцінює строк оренди, якщо сталася значна подія або значна зміна обставин у межах її контролю, що впливає на здатність Компанії скористатися (не скористатися) можливістю подовжити строк дії договору (наприклад, здійснення суттєвих поліпшень або суттєве пристосування орендованого активу, зміна бізнес-стратегії). Крім того, періоди, які охоплюються можливістю припинення, враховуються при визначенні строку оренди лише тоді, коли існує обґрунтована впевненість у тому, що їх не буде реалізовано. Договори оренди земельних ділянок в Україні укладаються з українським урядом, як правило, з терміном оренди до 49 років. Орендні платежі визначаються у вигляді плати за землю, виходячи із встановлених щорічно урядом ставок. Таким чином, активи у формі права користування та орендні зобов'язання визнаються на 12 місяців станом на кінець кожного звітного періоду, відображаючи період, протягом якого очікуються по суті фіксовані орендні платежі. По закінченню цього періоду орендні платежі підлягають неринковим змінам або нормативної вартості землі та / або ставки плати за землю. Такі очікувані орендні виплати розкриваються в Примітці 19, як контрактні зобов’язання, оскільки їх не можна вважати як по суті фіксовані орендні платежі або як змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки. Оренда - Оцінка ставки додаткових запозичень Якщо Компанія не може легко визначити процентну ставку, що міститься в договорі оренди, для визначення орендних зобов'язань використовується власна ставка додаткових запозичень. Ставка додаткових запозичень - це відсоткова ставка, яку Компанія сплатила б, щоб позичити на подібний строк та з подібним забезпеченням, кошти, які необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю подібний до активу з права користування за подібних економічних умов. Таким чином, додаткова ставка відображає, що Компанія «сплатила б», що, за умов відсутності спостережних ставок або за необхідності коригування таких ставок для цілей урахування строків та умов оренди, вимагає застосування оцінок. Компанія оцінює ставку додаткових запозичень, використовуючи спостережні вхідні дані (такі як ринкові відсоткові ставки), коли вони доступні, і застосовує певні оцінки, специфічні для суб'єкта господарювання.

[811000] Примітки - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки

Облікова політика, прийнята при складанні проміжної скороченої окремої фінансової звітності, відповідає політиці, яку застосовували при складанні річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. В 2021 році Компанія вперше застосувала нові стандарти, роз'яснення та поправки до МСФЗ, що вступили в силу з 01 січня 2021, але вони не вплинули на її проміжну скорочену окрему фінансову звітність

[813000] Примітки - Проміжна фінансова звітність
[818000] Примітки - Пов'язана сторона
Назва материнського підприємства

Ferrexpo AG

Провідний управлінський персонал суб'єкта господарювання або материнського підприємства

Провідний управлінський персонал включав членів Ради директорів та провідне керівництво Компанії і складався із трьох осіб станом на 30 вересня 2021 року (2020: чотири особи). У 2021 році загальна сума компенсації провідному управлінському персоналу включена до складу адміністративних витрат становила 9 441 тисяча гривень (2020: 9 268 тисяч гривень). Компенсація провідному управлінському персоналу складається із заробітної плати за договорами та премій.

Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу
тис. грн.
Сума винагороди провідному управлінському персоналу
Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам 9,441
Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього 9,441
тис. грн.
Пов'язані сторони - Усього
Суб'єкти господарювання, які здійснюють спільний контроль або значний вплив над суб'єктом господарювання Інші зв'язані сторони
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами
Опис характеру зв'язку з пов'язаною стороною

Підприємства Групи компаній Ferrexpo

Операції між пов'язаними сторонами
Придбання товарів, операції між пов'язаними сторонами 132,487 132,487
Дохід від продажу товарів, операції між пов'язаними сторонами 1,431,256 8,977 1,431,256 8,977
Придбання нерухомості та інших активів, операції між пов'язаними сторонами 59,860 59,860
Продаж майна та інших активів, операції між пов'язаними сторонами 84,287 5,571 84,287 5,571
Послуги отримані, операції між пов'язаними сторонами 431,847 3,080 583 2,295 432,430 5,375
Облік оренди орендодавцем, операції з пов'язаною стороною 27,447 72,132 27,447 72,132
Передача за договорами фінансування від суб'єкта господарювання, операції між пов'язаними сторонами 60,120 60,120
Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами
Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами 275,080 12,518 275,080 12,518
Суми дебіторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами 424,606 1,082,570 5 424,611 1,082,570
[822100] Примітки - Основні засоби
тис. грн.
Основні засоби
Земля Будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Незавершене будівництво Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Інші основні засоби
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття детальної інформації про основні засоби
Узгодження змін в основних засобах
Основні засоби на початок періоду 901 901 901 901 81,914 72,155 (15,314) (11,119) 66,600 61,036 163,867 189,445 (93,175) (85,730) 70,692 103,715 501,764 588,655 (34,755) (57,809) 467,009 530,846 3,211 2,781 (1,856) (1,563) 1,355 1,218 870,744 675,443 870,744 675,443 15,473 14,710 15,473 14,710 5,319 5,319 (1,295) (847) 4,024 4,472 1,643,193 1,549,409 (146,395) (157,068) 1,496,798 1,392,341
Зміни в основних засобах
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби 38,714 6,131 38,714 6,131 30,257 5,321 30,257 5,321 10,087 1,084 10,087 1,084 334 135 334 135 541,241 201,625 541,241 201,625 36 36 620,669 214,296 620,669 214,296
Амортизація, основні засоби 5,637 4,812 (5,637) (4,812) 5,696 25,283 (5,696) (25,283) 19,084 30,614 (19,084) (30,614) 285 342 (285) (342) 341 448 (341) (448) 31,043 61,499 (31,043) (61,499)
Збільшення (зменшення) через передачу та інші зміни, основні засоби
Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби 4,245 4,245 949 949 553 553 346 346 (224,511) (6,093) (224,511) (6,093) 2,784 763 2,784 763 (221,727) 763 (221,727) 763
Загальна сума збільшення (зменшення) через передачі та інші зміни, основні засоби 4,245 4,245 949 949 553 553 346 346 (224,511) (6,093) (224,511) (6,093) 2,784 763 2,784 763 (221,727) 763 (221,727) 763
Вибуття та вибуття з використання, основні засоби
Вибуття, основні засоби (618) (618) (168,319) (31,848) (88,395) (17,838) (79,924) (14,010) (3,436) (88,528) (1,427) (53,668) (2,009) (34,860) (784) (50) (784) (44) (6) (22) (231) (22) (231) (172,561) (121,275) (90,606) (72,168) (81,955) (49,107)
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби (618) (618) (168,319) (31,848) (88,395) (17,838) (79,924) (14,010) (3,436) (88,528) (1,427) (53,668) (2,009) (34,860) (784) (50) (784) (44) (6) (22) (231) (22) (231) (172,561) (121,275) (90,606) (72,168) (81,955) (49,107)
Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів 38,714 9,758 (5,637) (4,194) 33,077 5,564 (138,062) (25,578) 82,699 (7,445) (55,363) (33,023) 6,651 (86,891) (17,657) 23,054 (11,006) (63,837) (450) 431 499 (298) 49 133 316,708 195,301 316,708 195,301 2,784 763 2,784 763 36 (341) (448) (305) (448) 226,381 93,784 59,563 10,669 285,944 104,453
Основні засоби на кінець періоду 901 901 901 901 120,628 81,913 (20,951) (15,313) 99,677 66,600 25,805 163,867 (10,476) (93,175) 15,329 70,692 508,415 501,764 (52,412) (34,755) 456,003 467,009 2,761 3,212 (1,357) (1,861) 1,404 1,351 1,187,452 870,744 1,187,452 870,744 18,257 15,473 18,257 15,473 5,355 5,319 (1,636) (1,295) 3,719 4,024 1,869,574 1,643,193 (86,832) (146,399) 1,782,742 1,496,794
[822390-14] Примітки - Матриця резерву за зобов'язанням
Таблиця А - Матриця забезпечення за класами фінансових інструментів
тис. грн.
Статті Фінансові інструменти по класах - Усього
Торговельна дебіторська заборгованість
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи (валова балансова вартість) 428,655 16,281 428,655 16,281
Очікуваний рівень збитків за кредитами, % 0.87% 22.90% 0.87% 22.90%
Фінансові активи (балансова вартість) 424,933 12,559 424,933 12,559
Таблиця В - Матриця забезпечення за тривалістю прострочення
тис. грн.
Статті Фінансові активи за тривалістю прострочення - Усього
Поточний Більше одного місяця та не більше двох місяців Більше двох місяців та не більше трьох місяців Більше трьох місяців
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи (валова балансова вартість) 395,102 9,406 32,628 2,516 925 4,359 428,655 16,281
Очікуваний рівень збитків за кредитами, % 11.40% 85.00% 0.87% 22.90%
Фінансові активи (балансова вартість) 395,102 9,406 28,906 2,516 925 637 424,933 12,559
Таблиця С - Матриця забезпечення, балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість
тис. грн.
Статті Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності
На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
Фінансові активи 428,655 16,281 (3,722) (3,722) 424,933 12,559
[823180] Примітки - Нематеріальні активи
Розкриття інформації про нематеріальні активи

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років нематеріальні активи Компанії представлені в основному Спеціальним дозволом на користування надрами Кременчуцького (Галещинського) родовища зі строком дії до 20 грудня 2036 року. Балансова вартість Спеціального дозволу на 31 грудня 2020 склала 25 348 тисяч гривень (в 2019 році: 25 348 тис грн).

тис. грн.
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальна активи розвідки та оцінки Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду 27,585 27,585 (2,237) (2,237) 25,348 25,348 2,066 1,782 (1,666) (1,404) 400 378 16 10 (12) (6) 4 4 714 677 714 677 30,381 30,054 (3,915) (3,647) 26,466 26,407
Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, нематеріальні активи за винятком гудвілу 151 284 151 284 6 6 37 37 151 327 151 327
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 216 262 (216) (262) 4 6 (4) (6) 220 268 (220) (268)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу 0 0 151 284 (216) (262) (65) 22 6 (4) (6) (4) 0 37 37 151 327 (220) (268) (69) 59
Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду 27,585 27,585 (2,237) (2,237) 25,348 25,348 2,217 2,066 (1,882) (1,666) 335 400 16 16 (16) (12) 4 714 714 714 714 30,532 30,381 (4,135) (3,915) 26,397 26,466
тис. грн.
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальна активи розвідки та оцінки Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи
Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період Поточний звітний період Порівняльний звітний період
Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу
Узгодження змін у нематеріальних активах та гудвілі
Нематеріальні активи та гудвіл на початок періоду 27,585 27,585 (2,237) (2,237) 25,348 25,348 2,066 1,782 (1,666) (1,404) 400 378 16 10 (12) (6) 4 4 714 677 714 677 30,381 30,054 (3,915) (3,647) 26,466 26,407 30,381 30,054 (3,915) (3,647) 26,466 26,407
Зміни у нематеріальних активах та гудвілі
Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, нематеріальні активи за винятком гудвілу 151 284 151 284 6 6 37 37 151 327 151 327 151 327 151 327
Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 216 262 (216) (262) 4 6 (4) (6) 220 268 (220) (268) 220 268 (220) (268)
Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активах та гудвілу 0 0 151 284 (216) (262) (65) 22 6 (4) (6) (4) 0 37 37 151 327 (220) (268) (69) 59 151 327 (220) (268) (69) 59
Нематеріальні активи та гудвіл на кінець періоду 27,585 27,585 (2,237) (2,237) 25,348 25,348 2,217 2,066 (1,882) (1,666) 335 400 16 16 (16) (12) 4 714 714 714 714 30,532 30,381 (4,135) (3,915) 26,397 26,466 30,532 30,381 (4,135) (3,915) 26,397 26,466
iso4217:UAH iso4217:UAH xbrli:shares xbrli:pure utr:ha xbrli:shares 36601298 2021-01-01 2021-09-30 36601298 2021-09-30 36601298 2020-09-30 36601298 2020-01-01 2020-09-30 36601298 2021-07-01 2021-09-30 36601298 2020-07-01 2020-09-30 36601298 2020-12-31 36601298 2019-12-31 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IssuedCapitalMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:SharePremiumMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:NotLaterThanOneYearMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:RelatedPartiesMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:RelatedPartiesMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:RelatedPartiesMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:RelatedPartiesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LandMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:LandMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LandMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:LandMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LandMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:LandMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LandMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:LandMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:OtherPropertyPlantAndEquipmentMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:TradeReceivablesMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:CurrentMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanTwoMonthsMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:LaterThanTwoMonthsAndNotLaterThanThreeMonthsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2021-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2020-09-30 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2021-01-01 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2021-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2020-01-01 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2020-09-30 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:CurrentMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanTwoMonthsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LaterThanThreeMonthsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember