Суб'єкт господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 36601298
[101000] Звіт про управління (звіт керівництва)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат"

за 2020 рік
Дата звіту про управління

2020-12-31

Цей Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 No 996-XIV.

1. Інформація про діяльність та організаційну структуру
Інформація про основну діяльність

Товариство з обмеженою відповідальністю "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат" було засновано в 2009 році згідно рішення засновників (Протокол загальних зборів засновників № 1 від 25 листопада 2009 року)
відповідно до чинного законодавства України.

Зареєстрована адреса компанії: вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська область, Україна.

Основним видом діяльності Товариства є добування залізних руд. ТОВ "Біланівський ГЗК" було створено з метою промислової розробки Біланівського та Галещинського родовищ залізистих кварцитів. Програмою розвитку підприємства передбачається проведення
розкривних робіт з подальшим видобутком залізної руди (потужністю до 45 млн. тон на рік).

В даний час виконуються роботи періоду розкриття Біланівського родовища.

Обсяг розкривних порід періоду розкриття становить - 73,985 млн. м3.

Обсяг попутно-видобутої руди періоду розкриття - 5,015 млн. м3.


Організаційна структура та керівництво

ТОВ "Біланівський ГЗК" очолює генеральний директор, якому підпорядковуються:

 1. Директор з виробництва
  1. Служба будівництва та ремонту
  2. Служба технічної підтримки
  3. Гірнича дільниця
  4. Енергетична дільниця
 • Директор фінансовий
   1. Комерційна служба
   2. Бухгалтерська служба
   3. Юридична служба
 • Заступник генерального директора з земельних питань
  1. Служба з охорони праці
  2. Служба з фінансово-економічної безпеки


  2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності

  Капітальні інвестиції у 2020 році в проекти розвитку склали 190,3 млн. гривень.


  3. Ліквідність та зобов'язання

  Станом на звітну дату 31 грудня 2020 року у Компанії є залишок заборгованості по траншу в сумі

  38 000 000 доларів США, що у фінансовій звітності класифікується як поточний, виходячи з терміну погашення до 15.01.2021 року (відповідно до Запиту на пролонгацію №52 від 10.12.2020).

  При цьому, загальний договір на користування кредитним лімітом станом на звітну дату 31 грудня 2020 року було пролонговано до 31.03.2022.

  Заборгованість з фінансових зобов'язань ТОВ "Біланівський ГЗК" станом на 31.12.2020р.

  000‘дол.США


  31.12.2020

  Найменування

  Кредитні документи

  Процентна ставка

  Комісія

  Кредитний ліміт

  Термін закінчення дії договору користування кредитним лімітом

  Залишок заборгованості
  по кредиту

  Дата погашення залишку заборгованості по кредиту

  Ferrexpo Finance plc

  Loan Agreement № B/06/12

  5,75%

  -

  USD 50 000 000,00

  31.03.2022

  USD 38 000 000,00

  15.01.2021


  Основним джерелом забезпечення ліквідності, для погашення кредиту і фінансування поточної діяльності є/буде збільшення статутного капіталу ТОВ "Біланівський ГЗК" активами материнської компанії.


  4. Екологічні аспекти

  Діяльність ТОВ "Біланівський ГЗК", як і будь-якого іншого промислового підприємства, матиме в майбутньому певний вплив на навколишнє середовище. Але водночас, ми прагнемо продемонструвати вже на даний час відповідність жорстким екологічним стандартам та глибоку відповідальність шляхом виявлення, оцінки екологічних ризиків та управління ними, зведення до мінімуму впливу підприємства на довкілля.

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат" є соціально відповідальним підприємством, яке розуміє і приймає важливість екологічних аспектів у своїй діяльності, саме тому на підприємстві проводиться
  постійний комплексний екологічний моніторинг.

  Протягом 2020 року було проведено необхідні повні дослідження стану навколишнього природного
  середовища, в зоні впливу кар'єру ТОВ "Біланівський ГЗК", а саме:

  • дослідження підземних і поверхневих вод;
  • визначення якості атмосферного повітря;
  • вимірювання рівня шуму;
  • радіологічні дослідження;
  • дослідження якості ґрунтів.

  Всі дослідження проводилися сертифікованими і акредитованими лабораторіями. Згідно з протоколами досліджень - діяльність підприємства не впливає на стан довкілля.


  5. Соціальні аспекти та кадрова політика

  На ТОВ "Біланівський ГЗК" станом на 31.12.2020 загальна кількість працівників складає 57 особи, де частка жінок складає 51%, в тому числі на керівних посадах - 2 жінки.

  В 2020 році, в рамках системи мотивації персоналу, була проведена його оцінка, з встановленням щомісячної надбавки та можливістю перегляду оцінки 1 раз на рік.

  Підприємство приділяє особливу увагу питанням навчання та освіти свого персоналу. За звітний період зовнішнє навчання (тренінги, семінари) пройшли – 13 осіб, профнавчання – 4 осіб і навчання в вищих-навчальних закладах – 4 особи. Всі штатні працівники підприємства пройшли необхідне навчання з охорони праці.

  ТОВ "Біланівський ГЗК" поважає основні права людини та гідність всіх людей, як це передбачено в Загальній декларації прав людини. Ми дотримуємося принципів ООН з питань бізнесу та прав людини, які в загальних рисах описують обов’язки і відповідальність промислових підприємств під час вирішення питань, пов’язаних з правами людини під час ведення бізнесу.

  ТОВ "Біланівський ГЗК" притримується принципу нульової толерантності до всіх форм хабарництва та корупції. Для будь-якої особи у ТОВ "Біланівський ГЗК", або для наших ділових партнерів, - неприйнятна участь в корупції будь-яким чином. Свідченням прихильності принципам цивілізованого ведення бізнесу є прийнятий на підприємстві Кодекс корпоративної етики.

  Кодекс визначає, яким чином ТОВ "Біланівський ГЗК" реалізує свої цінності на практиці і яка поведінка очікує від співробітників/ниць при виконанні ними службових обов'язків. Кодекс містить важливі стандарти і принципи, в тому числі положення про протидію шахрайству, корупції та хабарництву.

  Кодекс корпоративної етики є основою всієї Комплаєнс-програми, яка спрямована на забезпечення відповідності діяльності підприємства законодавству, міжнародним стандартам і кращим бізнес-практикам.

  Комплаєнс-програма включає в себе наступні елементи:

  • Кодекс корпоративної етики з відповідними політиками і процедурами
  • регулярне навчання співробітників комплаєнс-політикам
  • періодичну оцінку комплаєнс-ризиків


  Охорона праці та безпека


  Техніка безпеки, охорона праці і здоров’я працівників – є найвищими пріоритетами в діяльності ТОВ "Біланівський ГЗК", головними з яких є:

  • безпека праці та здоров'я працівників - первинні по відношенню до результатів виробничої діяльності;
  • створення на робочих місцях безпечних і здорових умов праці для запобігання виробничих трав і професійних захворювань;
  • лідерство керівництва і відповідальність працівників в області охорони здоров'я і безпеки праці;
  • проведення системної роботи з оцінки виробничих ризиків, розробці та реалізації заходів щодо їх зниження і контролю за ризиками в галузі охорони здоров'я та безпеки праці;
  • виконання законодавчих вимог з охорони праці, що регламентують безпечне ведення робіт в галузі;
  • візуалізація небезпек та ризиків на робочих місцях.

  Кожен прийнятий на роботу співробітник і співробітник підрядної організації, який потрапляє на комбінат для виконання робіт, проходить вступний інструктаж з охорони праці, надання домедичної допомоги постраждалим, а також з правил поведінки в аварійних ситуаціях, пожежах і стихійних лихах.

  Працівники підприємства систематично проходять навчання та тренінги з охорони праці та пожежної безпеки, як у відомчому відділі підготовки персоналу, так і в зовнішніх навчальних центрах, відповідно до своїх посадових обов'язків.

  У 2020 році на ТОВ "Біланівський ГЗК" почалось впровадження Системи управління охороною праці, яка відповідає вимогам ISO 45001 - Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці.


  • проведення перевірки третіх осіб, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
  • лінія Довіри Ferrexpo Integrity Line.


  6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати
  Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

  ТОВ "Біланівський ГЗК" налагодив систему управління ризиками, яка включає ідентифікацію, розуміння і зменшення впливу ключових ризиків, з якими вона стикається.

  Процес управління ризиками забезпечує основу для визначення, пріоритизації та управління ризиками, пов'язаними з діяльністю БГЗК. Він не може в повній мірі гарантувати усунення ризиків, особливо в нестабільній економічній ситуації на ринку. Політики і процедури підприємства з управління ризиками були розроблені для виявлення і аналізу ризиків, з якими він стикається, для встановлення відповідних лімітів та заходів контролю, а також для проведення відповідних заходів щодо зменшення впливу.

  Матриця ризиків перевіряється і контролюється Дирекцією ТОВ "Біланівський ГЗК". Цей процес перевірки включає забезпечення виявлення будь-яких нових ризиків, оцінку їх потенційного впливу на діяльність та встановлення відповідних заходів контролю. Виявлені ризики ранжуються на основі потенційного впливу та ймовірності виникнення, щоб оцінити їх вплив на діяльність і життєздатність. Вплив і ймовірність регулярно переглядаються на основі останніх змін в макро- і мікросередовищі БГЗК. Дирекція несе відповідальність за визначення відповідних дій для адекватного моніторингу цих ризиків і створення ефективного середовища контролю. Контроль, як правило, здійснюється Фінансовою дирекцією
  БГЗК, а оновлення надаються Виконавчому комітету Групи Ferrexpo.


  Вразливість до ризику ліквідності

  Ризик

  Ймовірність настання

  Опис причини виникнення та можливого впливу

  Заходи щодо зменшення впливу ризику

  РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

  Середня

  Ризик ліквідності являє собою ризик того, що БГЗК не буде здатний виконати свої зобов’язання по мірі настання їхніх строків. Метою БГЗК є підтримувати безперервність та гнучкість фінансування за рахунок використання кредитних умов, наданих постачальниками, і кредитів та позик.

  БГЗК здійснює аналіз старіння своїх активів та термінів погашення своїх зобов’язань у залежності від очікуваного погашення різноманітних інструментів. Група Ferrexpo централізовано здійснює моніторинг вимог до своїх потоків грошових коштів та оптимізує потоки грошових коштів між дочірніми підприємствами. У випадку недостатньої або надлишкової ліквідності у окремих підприємств ресурси та кошти перерозподіляються серед підприємств Групи компаній Ferrexpo для досягнення оптимального фінансування бізнес-потреб кожного підприємства. БГЗК готує детальні прогнози щодо тиражування потоків грошових коштів, які допомагають їх здійснювати моніторинг вимог до потоків грошових коштів.


  Вразливість до валютного ризику

  Ризик

  Ймовірність настання

  Опис причини виникнення та можливого впливу

  Заходи щодо зменшення впливу ризику

  ВАЛЮТНИЙ РИЗИК (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

  Середня

  Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість або майбутні потоки грошових коштів від фінансового інструмента коливатимуться у результаті змін у курсах обміну валют.
  Валютні ризики, як визначено в МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", виникають стосовно фінансових інструментів, деномінованих у валюті, яка не є функціональною валютою і має монетарний характер; ризики, пов’язані з операціями, не беруться до уваги.

  Подібно до багатьох інших бізнесів в Україні, іноземні валюти, зокрема, долари США, відіграють істотну роль у відповідній економіці господарських операцій БГЗК. Деноміновані в іноземних валютах короткострокові та довгострокові позики, а також торгова дебіторська та кредиторська заборгованість стають причиною виникнення валютного ризику.

  БГЗК не проводив операцій, призначених для хеджування валютних ризиків.


  Вразливість до ринкового ризику

  Ризик

  Ймовірність настання

  Опис причини виникнення та можливого впливу

  Заходи щодо зменшення впливу ризику

  РИЗИК КРАЇНИ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

  Середня

  Загальна політична нестабільність має негативні соціальні та економічні наслідки. Економічна слабкість може зменшити спроможність уряду фінансувати соціальні послуги, що призводить до зростання напруженості в місцевих громадах. Це також може вплинути на здатність уряду задовольняти виплати зобов'язань (наприклад, відшкодування ПДВ). За рівнем Transparency International Україна посідає 117 місце серед 180 країн по рівню корупції.
  БГЗК володіє ліцензіями на видобуток корисних копалин та іншими дозволами, необхідними для проведення гірничих робіт. Якщо ліцензії на видобуток будуть скасовані або не продовжені, здатність БГЗК продовжувати розробляти Біланівське та Галещинське родовища буде під загрозою.

  БГЗК надає пріоритет достатньому рівню ліквідності та сильним показникам кредитування. БГЗК робить вагомий внесок у національні та місцеві громади. БГЗК надає пріоритет високим стандартам відповідальності та етиці. БГЗК здійснює моніторинг своїх зобов'язань за різними ліцензіями на видобуток.


  Вразливість до інших ризиків

  Ризик

  Ймовірність настання

  Опис причини виникнення та можливого впливу

  Заходи щодо зменшення впливу ризику

  ПОДАТКИ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)

  Середня

  БГЗК є середнім платником податків в Україні. Зростаюча складність податкового законодавства може призвести до непередбачених податкових платежів. Законодавство та нормативні акти не завжди чітко сформульовані і схильні до різноманітних інтерпретацій та непослідовного виконання місцевими, регіональними і національними українськими податковими органами та іншими державними органами.

  БГЗК веде прозорий і відкритий діалог з місцевими, регіональними і національними податковими органами. Його податкова стратегія відповідає найкращим міжнародним стандартам і всім відомим вимогам. БГЗК регулярно консультується з податкових питань з українськими та міжнародними податковими експертами.


  11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання)

  Основними задачами реалізації проекту розкриття у найближчі роки, окрім проведення гірничих робіт, є розвиток інфраструктури, як то: • будівництво напірного водовідвідного колектору до каналу ТОВ «Єристівський ГЗК»; • винос залізної дороги УЗ на перегоні ст.Потоки – ст.Нова Галещина; • будівництво технологічної залізної дороги на Єристівський ГЗК; • будівництво технологічної автомобільної дороги на Єристівський ГЗК; • винос повітряної лінії 35кВ із зони будівництва кар’єру; • будівництво системи водовідведення; • будівництво акумулюючої ємності; • збільшення площі промислового майданчика; • Будівництво рудних перевантажувальних пунктів. Без будівництва об’єктів зазначених вище, виконання планів гірничих робіт буде значно ускладнене, тому будівельні роботи, у найближчій перспективі, є не менш важливими за гірничі.

  [104000-1] Інформація про аудиторський звіт
  Найменування суб'єкта аудиторської діяльності

  ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"

  Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності

  30373906

  Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності

  https://bakertilly.ua/

  Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом

  Фінансову звітність суб'єкта господарювання, що звітує, разом зі звітом незалежного аудитора оприлюднено на веб-сторінці http://ferrexpobelanovomine.com/wp-content/uploads/2021/04/FBM_FS-FINAL-with-audit-report-signed.pdf. Накладання кваліфікованого електронного підпису ключового партнера з аудиту на екземпляр фінансової звітності в єдиному електронному форматі (iXBRL) здійснено виключно для цілей виконання регуляторних вимог стосовно подання фінансової звітності в форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності». Управлінський персонал суб'єкта господарювання, що звітує, несе відповідальність за складання і подання фінансової звітності в форматі iXBRL та за повноту і точність відтворення інформації у цій фінансовій звітності. Опис відповідальності аудитора наведено у звіті незалежного аудитора, який оприлюднено разом з фінансовою звітністю на зазначеній веб-сторінці.

  Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі, зазначеній у цій формі

  Юлія Гуменюк

  Номер та дата договору на проведення аудиту

  №200/20 від 10 листопада 2020 року

  Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

  Рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

  Дата початку та дата закінчення аудиту

  З 10 листопада 2020 року по 1 квітня 2021 року

  Вид думки

  01 - немодифікована думка

  [110000] Загальна інформація про фінансову звітність
  Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат"

  Ідентифікаційний код юридичної особи

  36601298

  Сайт компанії

  www.ferrexpo.com

  Дата кінця звітного періоду

  2020-12-31

  Період, який охоплюється фінансовою звітністю

  Рік, що закінчується 31 грудня 2020 року

  Опис валюти подання

  Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.

  Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності

  Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих

  [210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
  тис. грн.
  На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
  Активи
  Непоточні активи
  Основні засоби 1,496,717 1,392,261
  Нематеріальні активи за винятком гудвілу 26,466 26,407
  Поточні податкові активи, непоточні 5,960 7,428
  Інші непоточні нефінансові активи 3,948 3,971
  Загальна сума непоточних активів 1,533,091 1,430,067
  Поточні активи
  Поточні запаси 6,457 5,732
  Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 12,559 57,440
  Поточні податкові активи, поточні 1,444 85,038
  Інші поточні нефінансові активи 847 2,465
  Грошові кошти та їх еквіваленти 8,354 37,867
  Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам 29,661 188,542
  Загальна сума поточних активів 29,661 188,542
  Загальна сума активів 1,562,752 1,618,609
  Власний капітал та зобов'язання
  Власний капітал
  Статутний капітал 2,262,240 2,262,240
  Нерозподілений прибуток (1,818,984) (1,583,114)
  Емісійний дохід 21,330 21,330
  Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства 464,586 700,456
  Загальна сума власного капіталу 464,586 700,456
  Зобов'язання
  Поточні зобов'язання
  Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 16,234 11,093
  Поточні податкові зобов'язання, поточні 822 454
  Інші поточні фінансові зобов'язання 1,081,110 906,606
  Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу 1,098,166 918,153
  Загальна сума поточних зобов'язань 1,098,166 918,153
  Загальна сума зобов'язань 1,098,166 918,153
  Загальна сума власного капіталу та зобов'язань 1,562,752 1,618,609
  [310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
  тис. грн.
  Поточний звітний період Попередній звітний період
  Прибуток або збиток
  Прибуток (збиток)
  Дохід від звичайної діяльності 9,218 11,961
  Собівартість реалізації (8,795) (9,147)
  Валовий прибуток 423 2,814
  Інші доходи 80,100 73,511
  Адміністративні витрати (40,178) (36,746)
  Інша витрата (76,689) (83,315)
  Інші прибутки (збитки) (173,890) 161,149
  Прибуток (збиток) від операційної діяльності (210,234) 117,413
  Фінансові витрати (25,636) (39,371)
  Прибуток (збиток) до оподаткування (235,870) 78,042
  Прибуток (збиток) від діяльності, що триває (235,870) 78,042
  Прибуток (збиток) (235,870) 78,042
  [520000] Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод
  тис. грн.
  Поточний звітний період Попередній звітний період
  Звіт про рух грошових коштів
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності
  Прибуток (збиток) (235,870) 78,042
  Коригування для узгодження прибутку (збитку)
  Коригування фінансових витрат 25,636 39,371
  Коригування зменшення (збільшення) запасів (725) (1,011)
  Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості 44,881 (52,244)
  Коригування зменшення (збільшення) іншої операційної дебіторської заборгованості 86,680 (85,648)
  Коригування збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості (615) 156
  Коригування витрат на амортизацію 57,065 68,255
  Коригування забезпечень 275
  Коригування нереалізованих збитків (прибутків) від курсових різниць 173,890 (153,163)
  Коригування збитків (прибутків) від вибуття непоточних активів (5,571) (11,661)
  Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку) 381,241 (195,670)
  Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності 145,371 (117,628)
  Проценти сплачені (22,388) (37,575)
  Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) 122,983 (155,203)
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
  Надходження від продажу основних засобів 54,680 47,915
  Придбання основних засобів (168,762) (819,443)
  Придбання нематеріальних активів (327)
  Проценти сплачені (34,495) (19,959)
  Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) (148,904) (791,487)
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
  Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу 1,047,102
  Погашення запозичень (36,249)
  Виплати за орендними зобов'язаннями (4,077) (32,578)
  Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) (4,077) 978,275
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу (29,998) 31,585
  Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
  Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 485 (2,395)
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів (29,513) 29,190
  Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 37,867 8,677
  Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 8,354 37,867
  [610000] Звіт про зміни у власному капіталі
  тис. грн.
  Поточний звітний період Примітки Власний капітал
  Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
  Статутний капітал Емісійний дохід Нерозподілений прибуток
  Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
  Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
  Звіт про зміни у власному капіталі
  Звіт про зміни у власному капіталі
  Власний капітал на початок періоду 2,262,240 2,262,240 21,330 21,330 (1,583,114) (1,583,114) 700,456 700,456 700,456 700,456
  Зміни у власному капіталі
  Сукупний дохід
  Прибуток (збиток) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870)
  Сукупний дохід (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870)
  Збільшення (зменшення) власного капіталу (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870) (235,870)
  Власний капітал на кінець періоду 2,262,240 2,262,240 21,330 21,330 (1,818,984) (1,818,984) 464,586 464,586 464,586 464,586
  тис. грн.
  Попередній звітний період Примітки Власний капітал
  Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
  Статутний капітал Емісійний дохід Нерозподілений прибуток
  Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді Відображені в поточному періоді
  Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів Раніше представлені Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів
  Звіт про зміни у власному капіталі
  Звіт про зміни у власному капіталі
  Власний капітал на початок періоду 1,216,937 1,216,937 19,531 19,531 (1,661,156) (1,661,156) (424,688) (424,688) (424,688) (424,688)
  Зміни у власному капіталі
  Сукупний дохід
  Прибуток (збиток) 78,042 78,042 78,042 78,042 78,042 78,042
  Сукупний дохід 78,042 78,042 78,042 78,042 78,042 78,042
  Випуск власного капіталу 1,045,303 1,045,303 1,799 1,799 1,047,102 1,047,102 1,047,102 1,047,102
  Збільшення (зменшення) власного капіталу 1,045,303 1,045,303 1,799 1,799 78,042 78,042 1,125,144 1,125,144 1,125,144 1,125,144
  Власний капітал на кінець періоду 2,262,240 2,262,240 21,330 21,330 (1,583,114) (1,583,114) 700,456 700,456 700,456 700,456
  [800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
  тис. грн.
  На кінець звітного періоду На початок звітного року
  Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
  Основні засоби
  Земля та будівлі
  Земля 901 901
  Будівлі 70,346 65,226
  Машини 70,667 103,690
  Транспортні засоби 467,259 531,097
  Пристосування та приладдя 1,327 1,194
  Незавершене будівництво 870,744 675,443
  Незавершені капітальні вкладення в основні засоби 15,473 14,710
  Загальна сума основних засобів 1,496,717 1,392,261
  Нематеріальні активи та гудвіл
  Нематеріальні активи за винятком гудвілу
  Нематеріальна активи розвідки та оцінки 25,348 25,348
  Комп'ютерне програмне забезпечення 400 378
  Ліцензії та франшизи 4 4
  Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи 714 677
  Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу 26,466 26,407
  Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу 26,466 26,407
  Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
  Поточна торговельна дебіторська заборгованість 12,559 57,440
  Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості 12,559 57,440
  Категорії фінансових активів
  Кредити та дебіторська заборгованість 12,559 57,440
  Загальна сума фінансових активів 12,559 57,440
  Класи поточних запасів
  Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали
  Поточна сировина 2,566 2,467
  Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів 2,566 2,467
  Поточні запасні частини 1,977 2,537
  Поточне паливо 543 702
  Інші поточні запаси 1,371 26
  Загальна сума поточних запасів 6,457 5,732
  Грошові кошти та їх еквіваленти
  Грошові кошти
  Залишки на рахунках в банках 8,354 37,867
  Загальна сума грошових коштів 8,354 37,867
  Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів 8,354 37,867
  Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
  Поточна торговельна кредиторська заборгованість 2,114 897
  Поточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами 4,987 893
  Поточна кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів 2,043 3,079
  Інша поточна кредиторська заборгованість 7,090 6,224
  Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості 16,234 11,093
  Чисті активи (зобов'язання)
  Активи 1,562,752 1,618,609
  Зобов'язання (1,098,166) (918,153)
  Чисті активи (зобов'язання) 464,586 700,456
  Чисті поточні активи (зобов'язання)
  Поточні активи 29,661 188,542
  Поточні зобов'язання (1,098,166) (918,153)
  Чисті поточні активи (зобов'язання) (1,068,505) (729,611)
  [800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
  Дохід від звичайної діяльності
  тис. грн.
  Поточний звітний період Попередній звітний період
  Дохід від надання послуг 9,218 11,961
  Дохід від інших послуг 9,218 11,961
  Загальна сума доходу від продажу 9,218 11,961
  Суттєві доходи та витрати
  тис. грн.
  Поточний звітний період Попередній звітний період
  Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів
  Прибутки від вибуття основних засобів 5,571 11,661
  Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів 5,571 11,661
  Процентні витрати 25,636 39,371
  Процентні витрати за позиками 60,120 57,576
  Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями 11 747
  Різний інший операційний дохід 2,380 2,410
  Орендний дохід 72,149 59,440
  Витрати за характером
  тис. грн.
  Поточний звітний період Попередній звітний період
  Сировина та витратні матеріали використані 2,958 3,282
  Витрати на послуги 10,274 2,538
  Витрати на оплату професійних послуг 10,274 2,538
  Класи витрат на виплати працівникам
  Короткострокові витрати на виплати працівникам
  Заробітна плата 21,588 20,270
  Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам 21,588 20,270
  Загальна сума витрат на виплати працівникам 21,588 20,270
  Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку
  Амортизаційні витрати
  Амортизаційні витрати 54,879 66,973
  Загальна сума амортизаційних витрат 54,879 66,973
  Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку 54,879 66,973
  Інші витрати 27,168 26,998
  Загальна сума витрат, за характером 116,867 120,061
  [800600] Примітки - Перелік облікових політик
  Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики

  Основа підготовки фінансової звітності Ця фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). Ця фінансова звітність подана у гривнях, і всі значення округлені до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.

  Опис облікової політики щодо витрат на позики

  Витрати на позики Витрати на позики, які безпосередньо стосуються придбання будівництва або виробництва активів, для підготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрібен істотний період часу, капіталізуються як частина вартості відповідних активів. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати у тому періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики включають відсотки та інші витрати які несе підприємство у зв’язку із запозиченням коштів. Витрати на позики можуть включати курсові різниці, які виникають із позик отриманих в іноземній валюті у тій мірі в якій вони вважаються коригуванням витрат на відсотки.

  Опис облікової політики щодо незавершеного будівництва

  Активи у процесі будівництва капіталізуються як окремий компонент основних засобів. До незавершеного будівництва та невстановленого обладнання належить вартість робіт по розробці кар’єру, інших будівельних робіт, вартість інженерних робіт, інші прямі витрати, відповідна частка накладних витрат та витрат на позики для довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються певні критерії визнання. Після завершення вартість будівництва переводиться до складу відповідної категорії основних засобів. Незавершене будівництво та невстановлене обладнання не амортизується до тих пір, поки будівництво відповідних активів не буде завершене і вони не будуть введені в експлуатацію.

  Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток

  Відстрочені податки визнаються щодо тимчасових різниць на звітну дату між податковими базами активів та зобов’язань, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочені податкові зобов’язання визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць за виключенням випадків коли: • відстрочене податкове зобов’язання виникає у результаті первісного визнання гудвілу або активу чи зобов’язання в операції, яка не є об’єднанням підприємств і на час операції не впливає ані на обліковий прибуток ані на оподатковуваний прибуток або збиток; • стосовно оподатковуваних тимчасових різниць пов’язаних з інвестиціями у дочірні асоційовані підприємства та частки у спільних підприємствах, коли строки сторнування тимчасових різниць можна контролювати та існує вірогідність, що не відбудеться сторнування тимчасових різниць у найближчому майбутньому. Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню та переносяться на майбутні періоди щодо невикористаних податкових кредитів та невикористаних податкових збитків у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання достатнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню та перенесені на майбутні періоди невикористані податкові кредити та невикористані податкові збитки за виключенням випадків коли: • відстрочений податковий актив, який стосується тимчасової різниці, яка підлягає вирахуванню, та виникає у результаті первісного визнання активу або зобов’язання в операції, яка не є об’єднанням підприємств і на час операції не впливає ані на обліковий прибуток, ані на оподатковуваний прибуток або збиток; • стосовно оподатковуваних тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню пов’язаних з інвестиціями у дочірні асоційовані підприємства та частки у спільних підприємствах відстрочені податкові активи визнаються лише у тій мірі, в якій існує вірогідність того, що відбудеться сторнування тимчасових різниць у найближчому майбутньому і оподатковуваного прибутку буде достатньо для реалізації тимчасових різниць. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і зменшується у тій мірі, в якій більше не існує вірогідності для отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який би дозволив реалізувати усі або частину відстрочених податкових активів. Невизнані відстрочені податкові активи переоцінюються на кожну звітну дату і визнаються у тій мірі в якій існує вірогідність того, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить відшкодувати відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за ставками оподаткування, які, як очікується, будуть застосовуватись у році в якому актив буде реалізовано або зобов’язання погашено на основі ставок оподаткування (та податкових законів) які набули чинності або фактично набули чинності на кінець звітного періоду. Відстрочені податки, які стосуються статей визнаних поза межами прибутку або збитку визнаються поза межами прибутку або збитку. Статті відстрочених податків визнаються згідно з відповідними операціями або у складі інших сукупних доходів або безпосередньо у власному капіталі. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання взаємно зараховуються якщо існує юридично закріплене право зараховувати поточні податкові активи за рахунок поточних зобов’язань з податку на прибуток і відстрочені податки стягуються із того самого об’єкта оподаткування тим самим податковим органом.

  Опис облікової політики щодо визнання фінансових інструментів

  Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються, коли Компанія стає стороною договірних відносин за відповідним фінансовим інструментом. Фінансові активи та фінансові зобов’язання Компанії представлені грошовими коштами та їхніми еквівалентами, дебіторською заборгованістю, кредитами і позиками, за якими нараховуються відсотки, зобов’язаннями за договорами фінансової оренди, а також торговою та іншою кредиторською заборгованістю. Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансових активів та фінансових зобов’язань (окрім фінансових активів та фінансових зобов’язань за справедливою вартістю із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку) додаються до або вираховуються зі справедливої вартості фінансових активів або фінансових зобов’язань відповідно на момент первісного визнання. Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів або фінансових зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку визнаються негайно у складі прибутку або збитку.

  Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів

  Грошові кошти та короткострокові депозити у звіті про фінансовий стан включають грошові кошти на рахунках в банках та у касі, а також короткострокові депозити із первісним терміном погашення до трьох місяців. Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові кошти та короткострокові депозити як вказано вгорі за виключенням непогашених банківських овердрафтів.

  Опис облікової політики щодо витрат, пов'язаних з довкіллям

  Законодавство з охорони навколишнього середовища в Україні знаходиться у процесі розвитку і позиція державних органів щодо його застосування постійно переглядається. Резерв, якщо такий є, формується стосовно витрат, які стосуються чинного стану спричиненого діяльністю минулих років, і який не стосується поточних або майбутніх прибутків для визнання зобов’язання у тому році, в якому виявляються відповідні умови. Оцінка зобов’язань базується на поточних правових вимогах та зобов’язаннях і визначається на основі чинних технічних стандартів. Фактичні результати можуть відрізнятися від оцінок зроблених на відповідну дату.

  Опис облікової політики щодо витрат

  Собівартість реалізації, яка стосується тієї самої операції, визнається одночасно з відповідними доходами. Також, визнаються витрати включно з гарантіями та іншими витратами, які мають бути понесені після доставки товарів і вартість яких можна визначити достовірно.

  Опис облікової політики щодо витрат на розвідку та оцінку

  Витрати понесені стосовно розвідки та оцінки потенційних покладів залізної руди, включно з отриманням ліцензій необхідних для виконання цих робіт, капіталізуються і визнаються у складі основних засобів або нематеріальних активів у залежності від характеру таких витрат. Витрати пов’язані із розвідувальним бурінням дослідженням та аналізом даних розвідки та витрати на попередні техніко-економічні дослідження включаються до складу матеріальних активів а витрати пов’язані з отриманням ліцензій включаються до складу нематеріальних активів. Діяльність з розвідки та оцінки запасів передбачає пошук корисних копалин визначення технічної обґрунтованості та оцінку рентабельності видобутку знайдених ресурсів. До витрат на розвідку та оцінку належать такі витрати, які безпосередньо стосуються: • дослідження та аналізу наявних даних розвідки; • проведення геологічних досліджень розвідувального буріння та взяття проб; • збирання даних розвідки за допомогою проведення топографічних геохімічних та геофізичних досліджень; • риття розвідувальних траншей та взяття проб; • визначення та вивчення обсягу та якості запасів; • складання попередніх та основних техніко-економічних досліджень. Капіталізовані витрати на розвідувальні роботи та оцінку продовжують визнаватися як актив допоки очікується повне відшкодування цих витрат через успішну розробку та розвідку в наступному періоді. Капіталізовані витрати на розвідувальні роботи і оцінку перевіряються на предмет знецінення у випадку якщо факти та обставини припускають що їх балансова вартість може перевищити їх вартість відшкодування. У випадку з нерозробленими родовищами основою для перевірки на предмет зменшення корисності можуть бути лише попередньо оцінені запаси. У деяких випадках нерозроблені родовища розглядаються як продовження родовищ залізної руди які наразі розробляються. Передбачається, що вони будуть розроблені і почнуть експлуатуватись після виснаження наявних запасів руди. Витрати на розвідку та оцінку більше не мають класифікуватись як такі, коли не є очевидними техніко-економічна обґрунтованість та оцінка рентабельності добування знайдених ресурсів. Перед рекласифікацією у витрати на розробку необхідно провести оцінку зменшення корисності активів розвідки та оцінки та визнати будь-який збиток від зменшення корисності.

  Опис облікової політики щодо фінансових активів

  Усі визнані фінансові активи оцінюються у подальшому повністю або за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю у залежності від класифікації фінансових активів. Класифікація фінансових активів Боргові інструменти, які відповідають наступним критеріям надалі оцінюються за амортизованою вартістю (ця категорія є найбільш характерною для Компанії): • фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків; та • договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. Боргові інструменти, які відповідають зазначеним нижче умовам оцінюються у подальшому за справедливою вартістю через інший сукупний дохід: • фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків коштів так і шляхом продажу фінансових активів; та • договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. За умовчанням усі інші фінансові активи оцінюються у подальшому за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові активи, які обліковуються за амортизованою вартістю у подальшому оцінюються із використанням методу ефективної відсоткової ставки і підлягають зменшенню корисності. Метод ефективної відсоткової ставки є методом розрахунку амортизованої вартості боргового інструмента та розподілу доходів з відсотків протягом відповідного періоду. Амортизована вартість фінансового активу є сумою, за якою фінансовий актив оцінюється на момент первісного визнання, за вирахуванням виплат основної суми, плюс накопичена амортизація із використанням методу ефективної відсоткової ставки щодо будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою на момент погашення, скоригованої на будь-який резерв під збитки. Валова балансова вартість фінансового активу є амортизованою вартістю фінансового активу до коригування на будь-який резерв під збитки. Зменшення корисності фінансових активів Компанія визнає резерв на покриття очікуваних кредитних збитків для всіх боргових інструментів, які не утримуються як такі що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Очікувані кредитні збитки оцінюються як різниця між усіма грошовими потоками належними для отримання Компанією згідно з договорами та всіма грошовими потоками, які Компанія передбачає отримати дисконтовані за первісною ефективною відсотковою ставкою. Сума очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату для відображення змін у кредитному ризику з моменту первісного визнання відповідного фінансового інструмента. Для дебіторської заборгованості Компанія застосовує спрощений підхід до розрахунку очікуваних кредитних збитків. Відповідно, Компанія не відстежує зміни у кредитному ризику, але замість цього визнає резерв під збитки на основі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансових інструментів на кожну звітну дату. Компанія визначила матрицю резервів, яка базується на історичному досвіді понесення кредитних збитків скоригованому із використанням прогнозних факторів характерних для конкретних дебіторів та економічного середовища. Для всіх інших фінансових інструментів Компанія визнає очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансових інструментів коли відбулося істотне збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання. Однак, якщо кредитний ризик від фінансового інструмента не збільшився істотно з моменту первісного визнання Компанія оцінює збиток на покриття збитків від цього фінансового інструмента у сумі яка дорівнює 12-місячним кредитним. Очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансових інструментів являють собою очікувані кредитні збитки, що виникають унаслідок усіх можливих подій дефолту протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. І навпаки, 12-місячні очікувані кредитні збитки являють собою частину очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансових інструментів, які, як очікується, виникнуть у результаті подій дефолту за фінансовим інструментом, що є можливими протягом 12 місяців після звітної дати. Істотне збільшення кредитного ризику Під час оцінки того, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом істотного збільшення з моменту первісного визнання Компанія порівнює ризик настання дефолту за фінансовим інструментом на звітну дату із ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом на дату первісного визнання. Під час здійснення такої оцінки Компанія бере до уваги як кількісну, так і якісну обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію включно з історичним досвідом та прогнозною інформацією, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль. Незалежно від результату зазначеної вгорі оцінки, Компанія передбачає, що кредитний ризик за фінансовим активом збільшився істотно з моменту первісного визнання коли виплати за договором прострочені більше ніж на 30 днів, якщо тільки у Компанії немає обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації яка вказує на протилежне. Фінансові інструменти з низьким рівнем кредитного ризику Незважаючи на викладене вгорі, Компанія припускає, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не збільшився істотно з моменту первісного визнання якщо фінансовий інструмент визначається як такий, що має низький кредитний ризик на звітну дату. Фінансовий інструмент визначається як такий, що має низький кредитний ризик якщо: (1) фінансовий інструмент має низький рівень настання дефолту; (2) дебітор має високу здатність виконувати свої договірні зобов’язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі; та (3) несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність дебітора виконати свої договірні зобов’язання за грошовими потоками. Визначення дефолту Компанія визначає, що дефолт настав, коли актив прострочений більше ніж на 90 днів, якщо тільки у Компанії немає обґрунтованої та підтверджуваної інформації, що доводить доцільність застосування критерію з більшою тривалістю прострочення. Фінансові активи, які зазнали зменшення корисності у результаті дії кредитного ризику Фінансовий актив вважається таким, що зазнав зменшення корисності у результаті дії кредитного ризику, коли відбулися одна або більше подій, які мають негативний вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу. Докази зменшення корисності у результаті дії кредитного ризику включають наявні дані про такі події: (a) значні фінансові труднощі емітента або позичальника; (б) порушення умов договору, наприклад дефолт або прострочення виплат; (в) надання кредитором(ами) позичальника поступки(ок) із економічних чи договірних причин, у зв’язку з фінансовими труднощами позичальника, можливість надання яких в іншому випадку кредитор(и) не розглядав(ли) би(б); (г) зростання ймовірності оголошення позичальником банкрутства або іншої фінансової реорганізації; або (ґ) зникнення активного ринку для цього фінансового активу внаслідок фінансових труднощів. Політика списання Компанія списує фінансовий актив, коли існує інформація, яка вказує на те, що дебітор зазнав серйозних фінансових труднощів і не існує реалістичної перспективи щодо його відшкодування наприклад, коли дебітора визнали як такого, що підлягає ліквідації або він розпочав процедури банкрутства, або, у випадку з торговою та іншою дебіторською заборгованістю суми заборгованості прострочені більше ніж на три роки, у залежності від того, яка дата настане раніше. Списані фінансові активи можуть продовжувати вважатися такими, що підлягають стягненню згідно з процедурами відшкодування Компанії, з урахуванням юридичних консультацій, коли необхідно.

  Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань

  Первісне визнання та оцінка До фінансових зобов’язань Компанії належать торгова та інша кредиторська заборгованість кредити і позики, за якими нараховуються відсотки, а також зобов’язання за договорами фінансової оренди. Усі фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю і у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Метод ефективної відсоткової ставки являє собою метод розрахунку амортизованої вартості фінансового зобов’язання і розподілу витрат з відсотків протягом відповідного періоду. Ефективна відсоткова ставка являє собою ставку, яка точно дисконтує очікувані майбутні виплати грошових коштів (включно з усіма комісіями за договорами сплаченими або отриманими, які становлять невід’ємну частину ефективної відсоткової ставки витратами на здійснення операції та іншими преміями або дисконтами) протягом очікуваного строку використання фінансового зобов’язання або коли доцільно коротшого періоду до амортизованої вартості фінансового зобов’язання. Припинення визнання фінансових зобов’язань Компанія припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання Компанії виконані, анульовані, або спливає строк їхнього виконання. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов’язання, визнання якого було припинене, і компенсацією сплаченою або до виплати визнається у складі прибутку або збитку. Коли Компанія обмінює із чинним кредитором один борговий інструмент на інший з суттєво відмінними умовами, такий обмін обліковується як погашення первісного фінансового зобов’язання і визнання нового фінансового зобов’язання. Подібним чином Компанія обліковує значну модифікацію умов чинного зобов’язання або його частини, як погашення первісного фінансового зобов’язання та визнання нового зобов’язання. Передбачається, що умови вважаються суттєво відмінними якщо дисконтована теперішня вартість грошових потоків за новими умовами, включно з будь-якими виплаченими комісіями за вирахуванням будь-яких комісій, що були одержані та дисконтовані за первісною ефективною відсотковою ставкою відрізняються принаймні на 10 відсотків від дисконтованої теперішньої вартості залишкових грошових потоків за первісним фінансовим зобов’язанням. Якщо модифікація не є значною різниця між: (1) балансовою вартістю зобов’язання до модифікації; та (2) теперішньою вартістю грошових потоків після модифікації повинна визнаватись у складі прибутку або збитку як прибуток або збиток у результаті модифікації.

  Опис облікової політики щодо переведення іноземної валюти

  Операції в іноземних валютах первісно відображаються Компанією за спот-курсами обміну відповідних функціональних валют на дату на яку відповідна операція вперше кваліфікується до визнання. Монетарні активи та зобов’язання деноміновані в іноземних валютах перераховуються у функціональну валюту за офіційними курсами обміну Національного банку України, які діяли на звітну дату. Різниці, які виникають у результаті погашення або перерахунку монетарних статей визнаються у складі прибутку або збитку. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті перераховуються із використанням курсів обміну валют станом на дати первісних операцій.

  Опис облікової політики щодо функціональної валюти

  Виходячи з економічної сутності відповідних подій та обставин, які стосуються Компанії функціональною валютою Компанії була визначена українська гривня, яка також є валютою подання фінансової звітності Компанії. Це означає, що операції у валютах які відрізняються від української гривні вважаються операціями в іноземних валютах.

  Опис облікової політики щодо зменшення корисності фінансових активів

  Компанія визнає резерв на покриття очікуваних кредитних збитків для всіх боргових інструментів, які не утримуються як такі що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Очікувані кредитні збитки оцінюються як різниця між усіма грошовими потоками належними для отримання Компанією згідно з договорами та всіма грошовими потоками, які Компанія передбачає отримати дисконтовані за первісною ефективною відсотковою ставкою. Сума очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату для відображення змін у кредитному ризику з моменту первісного визнання відповідного фінансового інструмента. Для дебіторської заборгованості Компанія застосовує спрощений підхід до розрахунку очікуваних кредитних збитків. Відповідно, Компанія не відстежує зміни у кредитному ризику, але замість цього визнає резерв під збитки на основі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансових інструментів на кожну звітну дату. Компанія визначила матрицю резервів, яка базується на історичному досвіді понесення кредитних збитків скоригованому із використанням прогнозних факторів характерних для конкретних дебіторів та економічного середовища. Для всіх інших фінансових інструментів Компанія визнає очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансових інструментів коли відбулося істотне збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання. Однак, якщо кредитний ризик від фінансового інструмента не збільшився істотно з моменту первісного визнання Компанія оцінює збиток на покриття збитків від цього фінансового інструмента у сумі яка дорівнює 12-місячним кредитним. Очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансових інструментів являють собою очікувані кредитні збитки, що виникають унаслідок усіх можливих подій дефолту протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. І навпаки, 12-місячні очікувані кредитні збитки являють собою частину очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансових інструментів, які, як очікується, виникнуть у результаті подій дефолту за фінансовим інструментом, що є можливими протягом 12 місяців після звітної дати.

  Опис облікової політики щодо зменшення корисності нефінансових активів

  Компанія здійснює оцінку на кожну звітну дату чи існують будь-які ознаки того, що актив зазнав зменшення корисності. Якщо, будь-які такі ознаки існують, або коли для активу вимагається щорічне тестування на предмет зменшення корисності Компанія оцінює суму відшкодування активу або одиниці, яка генерує грошові кошти. Сума відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, яка генерує грошові кошти за вирахуванням витрат на продаж одиниці, яка генерує грошові кошти та вартості під час використання і визначається для окремого активу, якщо тільки актив не генерує надходження грошових коштів, які є в основному незалежними від потоків грошових коштів від інших активів або груп активів. Коли балансова вартість активу або одиниці, яка генерує грошові кошти перевищує їхню суму відшкодування актив вважається таким, що зазнав зменшення корисності і списується до його суми відшкодування. При розрахунку вартості під час використання очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до їхньої теперішньої вартості із використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики характерні для даного активу. Під час визначення справедливої вартості за вирахуванням витрат на здійснення продажу використовується відповідна модель оцінки. Збитки від зменшення корисності діяльності, яка продовжується включно зі зменшенням корисності запасів визнаються у звіті про сукупні доходи у тих категоріях витрат, які відповідають функції активу який зазнав зменшення корисності. Для активів на кожну звітну дату здійснюється оцінка стосовно наявності будь-яких ознак того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності можуть більше не існувати або зменшились. Якщо такі ознаки існують, Компанія оцінює суму відшкодування активу або одиниці, яка генерує грошові кошти. Раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується лише тоді, коли відбулася зміна у припущеннях використаних для визначення суми відшкодування активу з моменту останнього визнання збитку від зменшення корисності. Сторнування має обмежений характер, так щоб балансова вартість активу не перевищувала суму його відшкодування, або не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, за вирахуванням зносу, якби жодного збитку від зменшення корисності не було визнано щодо цього активу у попередні роки. Таке сторнування визнається у звіті про сукупні доходи.

  Опис облікової політики щодо податку на прибуток

  Активи та зобов’язання з поточного податку на прибуток за поточний та попередні періоди оцінюються у сумі, яку передбачається відшкодувати від або сплатити податковим органам. Ставки оподаткування і податкове законодавство, які використовуються для розрахунку суми податку є тими що діяли або фактично діяли на звітну дату.

  Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу

  Нематеріальні активи Нематеріальні активи включно з ліцензіями на добування корисних копалин, які отримує Компанія і які мають обмежені строки корисного використання оцінюються на момент первісного визнання за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності, якщо такі є. Створені власними силами нематеріальні активи, за виключенням капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, а витрати відображаються у звіті про сукупні доходи того періоду в якому були понесені відповідні витрати. Амортизація Нематеріальні активи, в основному, включають ліцензії на добування залізної руди та комп’ютерне програмне забезпечення, які амортизуються із використанням прямолінійного методу протягом очікуваних строків корисного використання. Період і метод амортизації для нематеріальних активів із обмеженими строками корисного використання переглядаються як мінімум на кінець кожного звітного періоду.

  Опис облікової політики щодо процентних доходів та процентних витрат

  Доходи з відсотків Для усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю доходи або витрати з відсотків відображаються із використанням ефективної відсоткової ставки, яка є ставкою яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження або виплати грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента або коротшого періоду якщо застосовується до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов’язання. Доходи з відсотків включаються до складу фінансових доходів у звіті про сукупні доходи.

  Опис облікової політики щодо статутного капіталу

  Чисті активи які належать учасникам Згідно з чинним українським законодавством та у відповідності до статутних документів Компанії, чисті активи Компанії, які належать учасникам можуть бути викуплені за грошові кошти на запит учасників Компанії. Зобов’язання Компанії із викупу часток учасників призводить до виникнення фінансового зобов’язання у розмірі теперішньої вартості суми викупу, навіть якщо це зобов’язання залежить від можливості учасників реалізувати свої права. Не виявляється можливим визначити справедливу вартість цього зобов’язання, оскільки не відомі строки та факт виходу учасників із Компанії. Для практичних цілей Компанія оцінює зобов’язання подане у статті чистих активів, які належать учасникам за балансовою вартістю чистих активів Компанії. У випадку якщо існує чистий дефіцит у учасників не виникає обов’язкового до виконання зобов’язання щодо поповнення дефіциту, оскільки, за певних умов вони можуть вдатися до ліквідації. Відповідно, чистий дефіцит, який належить учасникам класифікується як власний капітал. Випущений капітал Компанія визначає розмір випущеного капіталу як номінальну вартість часток учасників, виражених у національній валюті України. Збільшення випущеного капіталу Компанії допускається лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі у відповідності до заявленого розміру згідно Протоколу зборів учасників. Додаткова інформація про випущений капітал наведена в Примітці 4.

  Опис облікової політики щодо оренди

  Ідентифікація оренди У момент укладення договору Компанія визначає чи є договір в цілому або його окремі компоненти договором оренди. Договір в цілому або його окремі компоненти є договором оренди, якщо за цим договором передається право контролювати користування ідентифікованим активом (базовим активом) протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію. Для того, щоб договір містив оренду, необхідно, щоб одночасно виконувались наступні три умови: • у договорі є ідентифікований актив; • договір передає Компанії право отримувати в основному всі економічні вигоди від використання активу протягом періоду використання; • договір передає Компанії право керувати використанням активу. Державний акт на право постійного користування землею визнається договором оренди, оскільки виконуються всі три необхідні умови: • земельна ділянка конкретно визначена (є ідентифікований актив); • Компанія має право отримувати практично всі вигоди від використання земельної ділянки; • Компанія визначає спосіб використання земельної ділянки. Обмеження щодо цільового призначення є захисним правом та не позбавляє Компанію права керувати використанням активу. Для договорів оренди у вигляді актів постійного користування землею Компанія визначає строк оренди як нескінчений (так само як для землі у власності). Компанія проводить повторну оцінку того, чи є договір в цілому або його окремі компоненти договором оренди, тільки в разі зміни умов даного договору. Компанія як орендар Компанія є стороною договорів оренди як орендар щодо, крім іншого, наступного: a) земельних ділянок, в тому числі земельних ділянок під будівлями та спорудами, б) будівель для виробничих та офісних площ в) транспортних засобів г) виробничого обладнання. Оренда визнається, оцінюється та подається відповідно до МСФЗ 16 "Оренда". На основі застосовуваної облікової політики Компанія відображає актив у формі права користування та орендні зобов'язання на дату початку оренди за всіма договорами оренди, що передбачають право контролювати використання ідентифікованих активів протягом періоду часу. Дата початку оренди - це дата, коли базовий актив стає доступним для використання орендарем. На початку дії договору Компанія оцінює чи є договір орендою, або чи містить договір оренду. Активи у формі права користування Компанія визнає активи у формі права користування на дату початку оренди (тобто на дату, коли базовий актив буде доступний для користування). На дату початку оренди активи у формі права користування оцінюються за собівартістю. Собівартість активів у формі права користування включає суму визнаних орендних зобов’язань, понесені первісні прямі витрати, орендні платежі, здійснені станом на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди, витрати на відновлення. Після дати початку оренди активи у формі права користування оцінюються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності і коригуються на будь-яку переоцінку орендних зобов'язань. Активи у формі права користування, як правило, амортизуються протягом меншого із строків - строку очікуваного корисного використання активу чи строку оренди на прямолінійній основі. Якщо наприкінці строку оренди до Компанії переходить право власності на орендований актив чи якщо Компанія обґрунтовано впевнена що скористається можливістю його придбання, актив у формі права користування амортизується протягом очікуваного строку корисного використання базового активу. Активи у формі права користування також тестуються на предмет знецінення. Відповідна облікова політика представлена в Розділі «Зменшення корисності нефінансових активів» Примітки 3 «Основні принципи облікової політики». Орендні зобов’язання На дату початку оренди Компанія визнає зобов’язання з оренди, оцінені за теперішньою вартістю орендних платежів, що мають бути здійснені протягом строку оренди. Орендні платежі включають фіксовані платежі за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають отриманню, змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, і суми, які, як очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості. До орендних платежів також входить ціна виконання можливості придбання, якщо Компанія обґрунтовано впевнена у тому, що вона скористається такою можливістю та платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди передбачає реалізацію орендарем можливості припинити оренду. Змінні орендні платежі, які не залежать від індексу чи ставки, визнаються витратами у тому періоді, коли настає подія чи умова, що зумовлює такий платіж. При обчисленні теперішньої вартості орендних платежів Компанія застосовує припустиму ставку відсотка в оренді. Якщо таку ставку не можна легко визначити, що, як правило, застосовно до оренди Компанії, то Компанія застосовує ставку додаткових запозичень – ставку відсотка, яку Компанія сплатила б, щоб позичити на подібний строк та з подібним забезпеченням, кошти, які необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю подібний до активу з права користування за подібних економічних умов. Строк оренди, визначений Компанією, включає: - невідмовний період за договором оренди; - періоди, які охоплює можливість продовження оренди, якщо Компанія обґрунтовано впевнена у тому, що реалізує таку можливість; - періоди, які охоплює можливість припинити оренду, якщо Компанія обґрунтовано упевнена у тому, що вона не реалізує таку можливість. Після дати початку оренди сума орендних зобов'язань збільшується, щоб відобразити проценти за орендними зобов'язаннями (з використанням методу ефективної процентної ставки), і зменшується для відображення здійснених орендних платежів. Крім того, балансова вартість зобов'язань з оренди переглядається в разі модифікації, зміни строку оренди, зміни орендних платежів або зміни оцінки покупки базового активу. Компанія переоцінює орендні зобов'язання (і вносить відповідне коригування у відповідний актив у формі права користування), коли: • Змінився строк оренди або відбулася зміна в оцінці реалізації можливості продовження оренди (в цьому випадку орендне зобов'язання переоцінюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням переглянутої ставки дисконту); • Орендні платежі змінилися через зміну індексу або ставки, або ринкової ставки, чи через перегляд по суті фіксованих орендних платежів, у цьому випадку орендні зобов'язання переоцінюються шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів, використовуючи незмінену ставку дисконту (якщо тільки зміна орендних платежів не пов'язана зі зміною плаваючої процентної ставки, у цьому випадку використовується переглянута ставка дисконту); • Договір оренди змінився, але модифікація оренди не вважається окремою орендою (в цьому випадку орендне зобов'язання переоцінюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням переглянутої ставки дисконту). Орендне зобов’язання подано окремим рядком у звіті про фінансовий стан. Компанія відображає відсотки за орендними зобов'язаннями в складі фінансових витрат в звіті про сукупні доходи. У звіті про рух грошових коштів платежі в рахунок основної та процентної частки орендного зобов’язання представлені в рамках фінансової діяльності. Зобов'язання з оренди земель гірничодобувного призначення Такі зобов'язання стосуються угод про користування землями гірничодобувного призначення, які не підпадають під сферу застосування МСФЗ 16 «Оренда». Майбутні зобов'язання щодо умовних орендних платежів Ці зобов'язання включають майбутні грошові потоки, які залежать від нефіксованих ставок, пов'язаних з довгостроковою частиною оренди землі, яка не використовуються для прямого видобутку руди та обліковуються відповідно до МСФЗ 16, тоді як короткострокова частина визнається як орендні зобов'язання у звіті про фінансовий стан. Короткострокова оренда та оренда малоцінних активів Компанія застосовує звільнення щодо короткострокової оренди (тобто тих договорів оренди, за якими строк оренди становить 12 місяців або менше від дати початку оренди та які не містять можливість її продовження). Компанія також застосовує виключення із застосування стандарту для оренди малоцінних активів щодо оренди офісної техніки, яка розглядається як малоцінна, а саме, з вартістю нижче 150 000 гривень. Орендні платежі за короткостроковою орендою та орендою малоцінних активів визнаються витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди. Компанія як орендодавець Оренда, в якій Компанія не передає суттєво всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Доходи від оренди обліковуються на прямолінійній основі протягом строку оренди та включаються до доходу у звіті про прибутки та збитки в зв’язку з їх операційним характером. Первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору операційної оренди, додаються до балансової вартості об’єкта оренди та визнаються протягом строку оренди на такій самій основі, як дохід від оренди. Умовна орендна плата визнається доходом у тому періоді, в якому вона отримана. Доходи з оренди Доходи з оренди, які виникають за договорами операційної оренди, обліковуються на прямолінійній основі протягом строку дії договору оренди.

  Опис облікової політики щодо оцінки запасів

  Запаси Запаси оцінюються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Витрати понесені для доведення кожного продукту до свого теперішнього розташування та умов обліковуються із використанням методу ФІФО («перше надходження перше вибуття»). Чиста вартість реалізації являє собою очікувану ціну продажу під час звичайної господарської діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва та очікуваних витрат необхідних для здійснення продажу. Будь-який резерв на покриття збитків від старіння визначається з урахуванням конкретних статей запасів. Проводяться регулярні перевірки для визначення розміру будь-якого резерву на покриття збитків від старіння.

  Опис облікової політики щодо основних засобів

  Основні засоби відображаються за первісною або умовною вартістю на дату переходу до МСФЗ (надалі іменується як «первісна вартість») за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності, якщо такі є. Первісна вартість основних засобів включає ціну їхнього придбання, включно з імпортними митами та податками на операції придбання, які не відшкодовуються, будь-які безпосередньо понесені витрати на доведення активу до свого робочого стану та місцезнаходження у якому він буде використовуватись за призначенням, а також витрати на позики для довгострокових проектів будівництва якщо виконуються відповідні критерії визнання. У випадку коли вимагається заміна істотних частин основних засобів з певними інтервалами Компанія визнає такі частини як окремі активи із конкретними строками корисного використання і амортизує їх відповідно. Аналогічно, під час проведення основного технічного огляду їхня первісна вартість визнається у балансовій вартості основних засобів як заміна за умови задоволення певних критеріїв визнання. Витрати, понесені після введення об’єктів основних засобів в експлуатацію, такі як витрати на ремонт і технічне обслуговування, зазвичай відносяться до звіту про сукупні доходи того періоду у якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко продемонструвати, що витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигід, які передбачається отримати від використання об’єкта основних засобів понад його первісно оцінений норматив виконання, витрати капіталізуються як додаткова вартість об’єктів основних засобів. Основні запасні частини та резервне обладнання кваліфікуються як основні засоби, коли передбачається, що вони будуть використовуватись протягом більше ніж одного періоду. Очікувані строки корисного використання кожного об’єкта враховують, як обмеження щодо фізичного використання об’єкта, так і теперішню економічну оцінку розвіданих і придатних до видобування запасів гірничодобувного активу на якому такий об’єкт розташований. Оцінки залишків строків корисного використання проводяться регулярно для усіх гірничодобувних будівель виробничого обладнання причому для найбільших активів здійснюються річні переоцінки. Зміни в оцінках які впливають на розрахунки виробничим методом обліковуються перспективно. Амортизація починається з наступного місяця після дати введення об’єкта в експлуатацію. Земля у власності не амортизується. За виключенням гірничодобувних активів та шламосховищ які амортизуються із використанням виробничого методу амортизація розраховується на прямолінійній основі протягом очікуваного залишку строку корисного використання активу таким чином: Будівлі 10-50 років Виробниче обладнання 2-15 років Транспортні засоби 5-15 років Пристрої та інвентар 4-10 років Об’єкт основних засобів припиняє визнаватися після вибуття або коли не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання активу або його вибуття. Будь-який прибуток або збиток який виникає у результаті припинення визнання активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об’єкта) включається до звіту про сукупні доходи на момент припинення визнання об’єкта основних засобів.

  Опис облікової політики щодо забезпчень

  Резерви визнаються коли Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події існує ймовірність, що знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди для погашення цього зобов’язання і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання. У випадках коли Компанія очікує, що деякі або усі резерви будуть відшкодовані наприклад, за договорами страхування, таке відшкодування визнається як окремий актив, але тільки тоді, коли існує достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане. Витрати пов’язані із будь-яким резервом подаються у звіті про сукупні доходи за вирахуванням будь-якого відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі буде суттєвим резерви дисконтуються із використанням поточної ставки до оподаткування, яка відображає коли застосовується ризики характерні для цього зобов’язання. Якщо, застосовується дисконтування, то збільшення резерву у зв’язку із плином часу визнається як фінансові витрати. Умовні активи та зобов’язання Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються тоді коли існує суттєва ймовірність надходження від них економічних вигід. Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, якщо не існує суттєва ймовірність того, що знадобиться вибуття економічних ресурсів для погашення цих зобов’язань, і можна зробити достовірну оцінку їхнього розміру. Інформація про них розкривається за виключенням випадку коли вибуття ресурсів є малоймовірним.

  Опис облікової політики щодо визнання доходу від продажу

  Визнання доходів Доходи від реалізації оцінюються на основі компенсації на яку, як очікується, Компанія отримує право за договором і виключає суми зібрані від імені третіх сторін. Доходи від договорів з клієнтами визнаються за умови виконання усіх перелічених внизу умов: • сторони схвалили договір і зобов’язуються виконувати свої відповідні зобов’язання; • Компанія може визначити права кожної сторони відносно товарів та послуг, які будуть передаватися; • Компанія може визначити умови оплати за товари та послуги, які будуть передаватися; • договір має комерційну сутність (тобто очікується що ризик час або сума майбутніх грошових потоків зміняться внаслідок договору); та • цілком імовірно, що Компанія отримає компенсацію, на яку вона матиме право в обмін на товари або послуги які будуть передаватися клієнту. Перед визнанням доходів також мають виконуватись такі спеціальні критерії щодо визнання: Надання послуг Доходи від надання послуг визнаються як зобов’язання із виконання задоволені протягом певного періоду часу. Доходи визнаються з урахуванням етапу завершеності договору. Реалізація товарів Доходи визнаються коли контроль над товарами переходить до покупця і суму доходів можна достовірно оцінити. Контроль над товарами переходить, коли право власності на товари передається клієнту, як визначено в умовах договору купівлі-продажу. Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації отриманої або до отримання і являють собою суми до отримання за товари надані у процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням дисконтів мит та податків з продажів.

  Опис облікової політики щодо витрат на дослідження та розробку

  Витрати на розробку також включаються до складу незавершеного будівництва та невстановленого обладнання. Після завершення розробки будь-які витрати на розвідку та оцінку разом із подальшими витратами на розробку класифікуються як гірничодобувні активи.

  Опис облікової політики щодо витрат на розкривні роботи

  Витрати на розкривні роботи до початку експлуатації Витрати на розкривні роботи на етапі розробки кар'єру, понесені до початку експлуатації, капіталізуються, як частина витрат на будівництво гірської виробки. На момент початку експлуатації виробки ці витрати на розкривні роботи до початку експлуатації переводяться до складу гірничодобувних активів і починається їхня амортизація. Витрати на розкривні роботи після початку експлуатації Витрати на розкривні роботи після початку експлуатації спрямовані на видалення розкривної породи під час промислової експлуатації кар’єру. Такі витрати на розкривні роботи загалом не капіталізуються вважаються змінними виробничими витратами і включаються до собівартості виробництва. Витрати на розкривні роботи після початку експлуатації можуть капіталізуватись як актив тоді і тільки тоді коли виконуються усі із перерахованих внизу критеріїв: • існує значна вірогідність що будуть отримані очікувані майбутні економічні вигоди, які чітко відносяться до капіталізованих витрат на розкривні роботи; • до підприємства надійдуть майбутні економічні вигоди не раніше ніж через два фінансових роки (за виключенням фінансового року у якому були понесені витрати на розкривні роботи); • Компанія може ідентифікувати компонент покладу руди доступ до якої покращився; • період у якому до підприємства надійдуть майбутні економічні вигоди можна достовірно визначити.

  Опис облікової політики щодо податків, окрім податку на прибуток

  Податок на додану вартість Доходи від реалізації витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість («ПДВ») за виключенням випадків коли: • ПДВ виплачений в операції придбання активів або послуг не підлягає відшкодуванню від податкового органу; у цьому випадку ПДВ визнається як частина вартості придбання активу або як частина статті витрат відповідно; та • дебіторська та кредиторська заборгованість відображається із включеною сумою ПДВ. Чиста сума ПДВ до відшкодування або до сплати податковому органу включається до звіту про фінансовий стан у вигляді частини дебіторської або кредиторської заборгованості. Потоки грошових коштів, які стосуються інвестиційної та фінансової діяльності відображаються за вирахуванням ПДВ відповідно.

  [810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
  Розкриття інформації про примітки та іншої пояснювальної інформації

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі – «Компанія») є товариством з обмеженою відповідальністю зареєстрованим згідно із законодавством України 7 грудня 2009 року. Зареєстрований офіс Компанії знаходиться за адресою: вул. Будівельників 16 Горішні Плавні (раніше Комсомольськ) Полтавська область Україна. Станом на 31 грудня 2020 року кількість працівників Компанії становила 57 осіб (2019 рік : 57 осіб). Станом на 31 грудня учасники Компанії та їхні відповідні частки були представлені таким чином: Внесок за 2020 рік % Внесок за 2019 рік % Ferrexpo AG (Швейцарія) 2 262 238 99.999% 2 262 238 99.999% ТОВ «Феррекспо Сервіс» (Україна) 2 0.001% 2 0.001% Усього 2 262 240 100.000% 2 262 240 100.000% Контроль над ТОВ «Феррекспо Сервіс» та Ferrexpo AG здійснює компанія Ferrexpo plc («Кінцева материнська компанія») (надалі разом із дочірніми підприємствами іменуються «Група компаній Ferrexpo»). Частку більшості в компанії Ferrexpo рlс у кінцевому рахунку утримує компанія Мinсо Trust яка була створена для управління контрольованою часткою участі у Групі компаній Ferrexpo яка належить Костянтину Жеваго та його найближчим родичам. Компанія була створена для цілей розробки Біланівського та Галещинського залізорудних родовищ; розвідки та експлуатації запасів залізної руди; добування та збагачення залізної руди і подальшого виробництва концентрату та залізорудних окатків. Згідно з планом розвитку добування залізної руди із Біланівського родовища передбачається розпочати не раніше 2024 року. Здатність Компанії продовжувати свою операційну діяльність залежить від отримання дозволу на використання землі розробки Біланівського відкритого кар’єру та завершення будівництва інфраструктури разом із забезпеченням достатнього рівня фінансування для цих цілей. На поточному етапі проект передбачає виконання таких видів робіт: техніко-економічне обґрунтування розробка водовідливної системи кар’єру та придбання землі. Наразі усі роботи фінансує Група компаній Ferrexpo. Група компаній Ferrexpo має намір залучити зовнішнє фінансування для завершення будівництва Біланівського та Галещинського кар’єрів та виробничих потужностей.

  Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

  Товариство з обмеженою відповідальністю "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат"

  Ідентифікаційний код юридичної особи

  36601298

  Правова форма суб'єкта господарювання

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  Країна реєстрації

  Україна

  Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання

  вулиця Будівельників, буд. 16, м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ПОЛТАВСЬКА обл., 39802

  Назва материнського підприємства

  Ferrexpo AG

  Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно

  Застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності Компанія знаходиться на початковому етапі своєї діяльності. За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, продовжуючи розвиток своїх виробничих потужностей та потужностей, які генерують доходи, чистий збиток Компанії становив 235 870 тисяч гривень (2019: чистий прибуток – 78 042 тисячі гривень). Станом на 31 грудня 2020 року її короткострокові зобов’язання перевищили оборотні активи на 1 068 505 тисяч гривень (2019: 729 611 тисяч гривень). Перевищення виникло, головним чином, у результаті короткострокових позик, за якими нараховуються відсотки у розмірі 1 074 435 тисячі гривень (2019: 900 076 тисячі гривень), які були отримані від одного з підприємств Групи компаній Ferrexpo. Станом на 31 грудня 2020 року Компанія мала позитивні показники чистих активів у розмірі 464 586 тисяч гривень (2019: 700 456 тисячі гривень). Успішне завершення програми розвитку Компанії залежить від отримання дозволу на використання землі, розробки Біланівського відкритого кар’єру та завершення будівництва інфраструктури, разом із забезпеченням достатнього рівня фінансування для цих цілей. Поточний етап проекту фінансує Група компаній Ferrexpo за рахунок поєднання боргових інструментів та внесків до капіталу. Продовження доступності такого фінансування у найближчому майбутньому було підтверджене з боку компанії Ferrexpo plc заявою про те, що підприємства Групи компаній Ferrexpo не вимагатимуть врегулювання непогашених боргових інструментів у випадку, якщо таке погашення матиме негативний вплив на фінансовий стан або показники діяльності Компанії. Окрім того, у березні 2021 року Компанія подовжила строк виплати за позиками отриманими від підприємств Групи компаній Ferrexpo. Згідно з новим графіком погашення зазначені позики мають бути виплачені до 15 квітня 2021 року (Примітка 22). Відповідно, ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Компанія є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ця основа підготовки передбачає, що Компанія буде здатною реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання під час звичайної господарської діяльності.

  Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати
  тис. грн.
  Строк погашення не більше одного року Усі часові інтервали
  Поточні запаси 6,457 6,457
  Поточна торговельна дебіторська заборгованість 12,559 12,559
  Поточна торговельна кредиторська заборгованість 2,114 2,114
  Розкриття інформації про суттєві аспекти облікової політики

  Основа підготовки фінансової звітності Ця фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). Ця фінансова звітність подана у гривнях, і всі значення округлені до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.

  Пояснення баз оцінки, застосованих при складанні фінансової звітності

  Оцінки Основні припущення стосовно майбутнього та інші джерела невизначеності оцінок на звітну дату які мають істотний ризик стати причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року викладені далі. Компанія базувала свої припущення та оцінки на параметрах доступних на момент підготовки фінансової звітності до випуску. Чинні обставини та припущення щодо майбутніх змін однак, можуть змінитися через ринкові зміни або обставини які знаходяться поза контролем Компанії. Такі зміни відображаються у припущеннях у момент свого настання. Запаси залізної руди та оцінка ресурсів Запаси залізної руди являють собою оцінки кількості руди, яку можна добути з гірничорудних активів Компанії з економічної та юридичної точки зору. Оцінки Компанії щодо своїх запасів залізної руди та ресурсів базуються на інформації, підготовленій належним чином кваліфікованими експертами, яка стосується геологічних даних щодо розміру глибини та форми гірничорудного тіла причому для тлумачення відповідних даних знадобляться комплексні геологічні судження. Оцінка розвіданих і придатних для промислового видобутку запасів, окрім припущень та суджень використаних під час оцінки розміру та якості гірничорудного тіла, базується на таких факторах як курси обміну іноземних валют, ціни на руду, майбутні вимоги до рівня капіталу і виробничі витрати. Зміни в оцінках запасів або ресурсів можуть вплинути на балансову вартість основних засобів, резерву на рекультивацію кар'єру, визнання відстрочених податкових активів. Остання оцінка запасів та ресурсів була зроблена в 2007 році незалежними спеціалістами. Окрім того, кожного року сертифікований власний геолог проводить оцінку запасів на основі змін в економічних припущеннях. Умовні та контрактні зобов’язання За своєю природою передбачається, що невизначеності щодо умовних зобов’язань з’ясовуються лише тоді, коли настануть або не настануть одна або більше майбутніх подій. Оцінка умовних зобов’язань за своєю сутністю передбачає використання істотних суджень та оцінок стосовно результатів майбутніх подій.

  Опис інших аспектів облікової політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

  Істотні облікові судження оцінки та припущення Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від керівництва прийняття професійних суджень, оцінок та припущень, які впливають на відображені у звітності суми доходів, витрат, активів та зобов’язань, а також розкриття інформації про умовні зобов’язання на кінець звітного періоду. Однак, невизначеність стосовно цих припущень та оцінок може призвести до результатів, які вимагатимуть внесення суттєвих коригувань у балансову вартість у майбутніх періодах.

  Пояснення суджень управлінського персоналу в ході застосування облікової політики суб'єкта господарювання із значним впливом на визнані суми

  Судження У процесі застосування облікової політики Компанії керівництво використовувало такі судження, які мають найістотніший вплив на суми визнані у фінансовій звітності. Грошові кошти та депозити обмежені у використанні 17 вересня 2015 року Національний банк України («НБУ») оприлюднив своє ухвалене рішення про оголошення операційного банку Компанії та її пов’язаної сторони Банку «Фінанси та кредит» неплатоспроможним і у банку була введена тимчасова адміністрація з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Банківська ліцензія була відкликана НБУ 17 грудня 2015 року і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації банку. Загальна сума залишку грошових коштів та депозитів, утримуваних в Банку «Фінанси та кредит» перестала бути доступною для Компанії, що призвело до зміни її класифікації із грошових коштів та їхніх еквівалентів на грошові кошти та депозити, обмежені у використанні. Передбачається, що процес ліквідації банку триватиме декілька років і рівень потенційного відшкодування 52 603 тисяч гривень грошових коштів та депозитів обмежених у використанні не є визначеним станом на 31 грудня 2020 року. На цей залишок був нарахований резерв у повному обсязі. Додаткова інформація подана у Примітках 10 та 19. Зобов’язання за договорами операційної оренди – Компанія як орендодавець Компанія передає в оренду своє обладнання на користь третіх сторін. На підставі оцінки умов своїх угод Компанія визначила, що зберігає усі істотні ризики та винагороди від володіння цим обладнанням і обліковує ці договори як операційну оренду. Капіталізовані витрати на розкривні роботи Розкривну породу та інші матеріали гірничодобувних відходів необхідно видалити перед експлуатацією розробки для отримання доступу до залізорудного тіла. Цю діяльність називають витратами на розкривні роботи до початку експлуатації і вона капіталізується у складі собівартості незавершеного будівництва. Визначення того, чи витрати відносяться до розкривних робіт до початку експлуатації, чи після початку експлуатації базується на основі схваленого плану розробки кар’єру. У випадку будь-яких суттєвих подальших змін до даного плану проводиться повторна перевірка обліку та відповідне коригування капіталізованих витрат. Витрати на розкривні роботи після початку експлуатації капіталізуються, коли діяльність з розкривання на етапі експлуатації розробки призводить до покращення доступу до компонентів залізорудного тіла. Важливою сферою судження є визначення моменту до початку експлуатації та експлуатації компонентів рудного тіла, а також розподілу витрат на розкривні роботи після початку експлуатації між компонентами рудного тіла чи видобутими запасами. Ідентифікація компонентів рудного тіла кар’єру здійснюється з урахуванням відповідного плану щодо строку корисного використання кар’єру, який залежить від низки факторів, а саме: запасів залізної руди, вартості видобутку та специфічних операційних характеристик кар’єру. Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартість капіталізованих витрат на розкривні роботи до початку експлуатації включена до складу незавершеного будівництва становила 190 328 тисяч гривень (2019: 111 758 тисяч гривень). Можливість відшкодування відстрочених податкових активів Облікова політика Компанії щодо оподаткування вимагає від керівництва прийняття суджень під час оцінки необхідності визнання відстрочених податкових активів та певних відстрочених податкових зобов’язань у звіті про фінансовий стан. Відстрочені податкові активи, включно з тими, які виникають з перенесених на майбутні періоди податкових збитків і тимчасових різниць, визнаються лише тоді, коли існує достатня вірогідність того, що вони будуть відшкодовані, що залежить від очікуваного отримання достатнього рівня майбутніх оподатковуваних прибутків. Відхилення між очікуваними та фактичними майбутніми оподатковуваними прибутками може мати негативний вплив на визнані суми відстрочених податків у фінансовій звітності Компанії.  Припущення, щодо отримання очікуваних майбутніх оподатковуваних прибутків, залежить від оцінок керівництва щодо майбутніх потоків грошових коштів. Також, вимагається прийняття професійних суджень щодо застосування податкового законодавства. Ці судження і припущення зазнають впливу ризиків та невизначеності відповідно існує можливість, що зміни в обставинах змінять очікування, що може вплинути на суму визнаних у фінансовій звітності відстрочених податків та ще невизнаних інших податкових збитків та тимчасових різниць. За таких обставин певна або уся балансова вартість визнаних відстрочених податкових активів та зобов’язань може вимагати коригувань, у результаті чого, матимуть місце відповідні відображення у складі дебету або кредиту звіту про сукупні доходи. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 року відстрочений податковий актив був знецінений у повному обсязі. Додаткова інформація наведена у Примітці 13. Класифікація податку на додану вартість ПДВ до відшкодування виникає за внутрішніми операціями придбання послуг та товарів. Компанія на кожну звітну дату проводить оцінку можливості зарахування сум ПДВ за операціями внутрішніх продажів. Крім того, Компанія покладається на відшкодування податку з боку державних податкових органів України. Валова сума залишку до відшкодування становила 4 687 тисяч гривень станом на 31 грудня 2020 року (2019: 89 992 тисяч гривень).По оцінкам керівництва, ПДВ до відшкодування в сумі 4 687 тисяч гривень Компанія зможе відшкодувати в період, який перевищує один рік, шляхом операцій внутрішніх продажів. Відповідно, Компанія класифікувала такий ПДВ до відшкодування, як необоротний актив станом на 31 грудня 2020 року. У разі суттєвої невизначеності щодо відшкодування ПДВ на звітну дату, Компанія створює резерв під знецінення такого ПДВ (Примітка 7). Визначення строку оренди за договорами з можливістю поновлення та припинення - Компанія як орендар Компанія визначає строк оренди як невідмовний строк оренди разом із будь-якими періодами, які охоплюються можливістю продовження оренди, якщо існує обґрунтована впевненість у тому, що така можливість буде реалізована, або будь-якими періодами, які охоплюються можливістю припинення дії оренди, якщо існує обґрунтована впевненість у тому, що така можливість не буде реалізована. Компанією укладено декілька договорів оренди, які містять можливості продовження та припинення. Компанія застосовує судження при оцінці того, чи є обґрунтованою впевненість використання можливості подовження чи припинення оренди. Тобто, Компанія враховує всі відповідні фактори, які створюють економічний стимул для здійснення подовження або припинення. Після початку оренди Компанія переоцінює строк оренди, якщо сталася значна подія або значна зміна обставин у межах її контролю, що впливає на здатність Компанії скористатися (не скористатися) можливістю подовжити строк дії договору (наприклад, здійснення суттєвих поліпшень або суттєве пристосування орендованого активу, зміна бізнес-стратегії). Крім того, періоди, які охоплюються можливістю припинення, враховуються при визначенні строку оренди лише тоді, коли існує обґрунтована впевненість у тому, що їх не буде реалізовано. Договори оренди земельних ділянок в Україні укладаються з українським урядом, як правило, з терміном оренди до 49 років. Орендні платежі визначаються у вигляді плати за землю, виходячи із встановлених щорічно урядом ставок. Таким чином, активи у формі права користування та орендні зобов'язання визнаються на 12 місяців станом на кінець кожного звітного періоду, відображаючи період, протягом якого очікуються по суті фіксовані орендні платежі. По закінченню цього періоду орендні платежі підлягають неринковим змінам або нормативної вартості землі та / або ставки плати за землю. Такі очікувані орендні виплати розкриваються в Примітці 19, як контрактні зобов’язання, оскільки їх не можна вважати як по суті фіксовані орендні платежі або як змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки. Оренда - Оцінка ставки додаткових запозичень Якщо Компанія не може легко визначити процентну ставку, що міститься в договорі оренди, для визначення орендних зобов'язань використовується власна ставка додаткових запозичень. Ставка додаткових запозичень - це відсоткова ставка, яку Компанія сплатила б, щоб позичити на подібний строк та з подібним забезпеченням, кошти, які необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю подібний до активу з права користування за подібних економічних умов. Таким чином, додаткова ставка відображає, що Компанія «сплатила б», що, за умов відсутності спостережних ставок або за необхідності коригування таких ставок для цілей урахування строків та умов оренди, вимагає застосування оцінок. Компанія оцінює ставку додаткових запозичень, використовуючи спостережні вхідні дані (такі як ринкові відсоткові ставки), коли вони доступні, і застосовує певні оцінки, специфічні для суб'єкта господарювання.

  [811000] Примітки - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
  Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки

  Прийняття до застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності Нові та переглянуті стандарти, які застосовуються у поточному році У поточному році Компанія застосувала низку поправок до стандартів МСФЗ та тлумачень, виданих Радою з МСБО, що набули чинності для періоду за рік, що починається 1 січня 2020 року, або пізніше. • Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 – «Визначення бізнесу». • Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 та МСБО (IAS) 39 – «Реформа базової процентної ставки» – Фаза 1. • Поправки до МСБО (IAS) 1 та МСБО (IAS) 8 – «Визначення суттєвості». • Переглянуті Концептуальні основи фінансової звітності, випущені 29 березня 2018 року. Їх застосування не мало суттєвого впливу на розкриття інформації або на суми, які відображаються у цій фінансовій звітності. Компанія достроково не застосовувала жодних інших стандартів, роз'яснень або поправок, які були випущені, але ще не вступили в силу. Нові стандарти і тлумачення випущені, але які ще не набули чинності На дату затвердження цієї фінансової звітності, Компанія не застосовувала жоден з наведених нових або переглянутих стандартів, які були випущенні, але ще не вступили в силу: • МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» (набуває чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після 1 січня 2023 року). • Поправки МСФЗ (IFRS) 4 – «Подовження тимчасового звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9» (набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після 1 січня 2023 року). • Поправки до МСБО (IAS) 1 – «Класифікація зобов'язань як короткострокових або довгострокових» (набуває чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після 1 січня 2023 року). • Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Посилання на Концептуальні основи» (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). • Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби: надходження до використання за призначенням» (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). • Поправки до МСБО (IAS) 37 «Обтяжливі договори - витрати на виконання договору» (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). • Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» – «Дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності» (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). • Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» – «Комісійна винагорода під час проведення «тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань» (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). • Поправки до МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство» – Оподаткування при оцінці справедливої вартості (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). • Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» – «Облік поступок з оренди, пов'язаних з пандемією COVID-19» (поправки, вступають у силу з 1 червня 2020 року, для забезпечення надання полегшення застосування, в разі потреби, орендарі можуть негайно застосувати поправку до будь-якої фінансової звітності - проміжної або річної – яка же не була затверджена до випуску). • Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСБО (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 4 МСФЗ (IFRS) 16 – «Реформа базової процентної ставки – Фаза 2» (набуває чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після 1 січня 2021 року). • Поправки до МСБО (IAS) 1 та Положення з практики МСФЗ 2 – «Розкриття облікових політик» (набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після 1 січня 2023 року). • Поправки до МСБО (IAS) 8 – «Визначення облікових оцінок» (набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після 1 січня 2023 року). Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Компанії у майбутніх періодах.

  [815000] Примітки - Події після звітного періоду
  Розкриття інформації про події після звітного періоду

  (і) В січні-березні 2021 року відбулося поповнення уставного капіталу Компанії на 78 112 тисяч гривень (2 800 тисяч доларів США) компанією Ferrexpo AG. (іі) В січні-березні 2021 року Компанія отримала 5 373 тисяч гривень бюджетного відшкодування. (ііі) У березні 2021 року Компанія пролонгувала строк виплат короткострокових позик отриманих від підприємств Групи компаній Ferrexpo у сумі 1 074 435 тисяч гривень. Згідно нового графіка погашення, зазначені транші мають бути сплачені до 15 квітня 2021 року.

  Дата затвердження до випуску фінансової звітності

  2021-04-01

  [818000] Примітки - Пов'язана сторона
  Назва материнського підприємства

  Ferrexpo AG

  Провідний управлінський персонал суб'єкта господарювання або материнського підприємства

  Провідний управлінський персонал включав членів Ради директорів та провідне керівництво Компанії і складався із чотирьох осіб станом на 31 грудня 2020 року (2019: чотири особи). У 2020 році загальна сума компенсації провідному управлінському персоналу включена до складу адміністративних витрат становила 9 268 тисяч гривень (2019: 8 475 тисячу гривень). Компенсація провідному управлінському персоналу складається із заробітної плати за договорами та премій.

  Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу
  тис. грн.
  Сума винагороди провідному управлінському персоналу
  Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам 9,268
  Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього 9,268
  Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами

  Кредити і позики за якими нараховуються відсотки 26 червня 2012 року Компанія уклала кредитну угоду із компанією Ferrexpo Finance plc на отримання незабезпеченої позики у сумі 50 мільйонів доларів США із фіксованою відсотковою ставкою у розмірі 7.5% річних. У 2019 році фіксовану відсоткову ставку було змінено на 5.75%. Станом на 31 грудня 2020 року залишалась непогашеною основна сума боргу у розмірі 1 074 435 тисяч гривень (2019: 900 076 тисяч гривень). У березні 2021 року Компанія подовжила строк виплати кредитів від Ferrexpo Finance plc до квітня 2021 року (Примітка 22). У 2020 році відповідні витрати на позики у сумі 34 495 тисячі гривень (2019: 19 959 тисяч гривень) були капіталізовані як частина кваліфікованих активів (Примітка 5). Невикористані позики Станом на 31 грудня 2020 року доступні невикористані кошти за позиками Компанії загалом становили 339 295 тисяч гривень (2019: 284 234 тисяч гривень) за угодами з її пов’язаними сторонами (Примітка 11). Внесок капіталу від учасників У 2020 році внески в капітал від учасників були відсутні. В 2019 році Компанія збільшила свій випущений капітал на 785 839 тисяч гривень. Учасники компанії зробили внески на суму 1 047 102 тисяч гривень. Різниця між цими сумами являє собою зменшення неоплаченого капіталу. Зміна у додатково оплаченому капіталі являє собою вплив зміни курсів обміну валют між датами, коли капітал було затверджено та оплачено.

  тис. грн.
  Пов'язані сторони - Усього
  Суб'єкти господарювання, які здійснюють спільний контроль або значний вплив над суб'єктом господарювання Інші зв'язані сторони
  Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
  Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами
  Опис характеру зв'язку з пов'язаною стороною

  Підприємства Групи компаній Ferrexpo

  Операції між пов'язаними сторонами
  Дохід від продажу товарів, операції між пов'язаними сторонами 8,997 11,960 8,997 11,960
  Придбання нерухомості та інших активів, операції між пов'язаними сторонами 59,860 57,190 59,860 57,190
  Продаж майна та інших активів, операції між пов'язаними сторонами 5,571 11,773 5,571 11,773
  Послуги отримані, операції між пов'язаними сторонами 3,080 691 2,295 559 5,375 1,250
  Облік оренди орендодавцем, операції з пов'язаною стороною 72,132 59,408 72,132 59,408
  Передача за договорами фінансування від суб'єкта господарювання, операції між пов'язаними сторонами 60,120 76,994 60,120 76,994
  Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами
  Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами 12,518 61,031 12,518 61,031
  Суми дебіторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами 1,082,570 903,835 5 1,082,575 903,835
  [822100] Примітки - Основні засоби
  Розкриття інформації про основні засоби

  Капіталізовані витрати з відсотків за позиками У 2020 році були капіталізовані витрати з відсотків за позиками у сумі 34 495 тисячі гривень, які стосувались кваліфікованих активів (2019: 19 959 тисяч гривень) із використанням ставки капіталізації у розмірі 5.76% (2019: 5.76%). Ці витрати на позики були повністю сплачені і подані у складі інвестиційної діяльності у звіті про рух грошових коштів. Капіталізований знос У 2020 році сума у розмірі 8 745 тисяч гривень (2019: 7 818 тисяч гривень) нарахувань зносу була капіталізована у складі незавершеного будівництва та невстановленого обладнання. Активи у заставі Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років, компанія не мала основних засобів, які були використані як забезпечення зобов’язань Компанії перед третіми сторонами. Повністю амортизовані активи Станом на 31 грудня 2020 року основні засоби за первісною вартістю 25 557 тисячі гривень (2019: 22 964 тисяч гривень) були повністю амортизовані, але залишалися у використанні.

  Розкриття детальної інформації про основні засоби

  Обладнання, утримуване за договорами фінансової оренди Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років, компанія не мала обладнання, яке утримувалось за договорами фінансової оренди.

  тис. грн.
  Основні засоби
  Земля Будівлі Машини Транспортні засоби Пристосування та приладдя Незавершене будівництво Незавершені капітальні вкладення в основні засоби
  Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
  Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
  Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
  Розкриття детальної інформації про основні засоби
  Узгодження змін в основних засобах
  Основні засоби на початок періоду 901 901 901 901 77,182 45,019 (11,956) (7,423) 65,226 37,596 189,263 129,642 (85,573) (96,395) 103,690 33,247 588,424 191,392 (57,327) (107,204) 531,097 84,188 2,766 1,804 (1,572) (1,372) 1,194 432 675,443 481,163 675,443 481,163 14,710 14,475 14,710 14,475 1,548,689 864,396 (156,428) (212,394) 1,392,261 652,002
  Зміни в основних засобах
  Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби 6,131 7,341 6,131 7,341 5,321 26,134 5,321 26,134 1,083 495,980 1,083 495,980 135 135 201,625 318,093 201,625 318,093 214,295 847,548 214,295 847,548
  Амортизація, основні засоби 5,256 4,537 (5,256) (4,537) 25,283 24,674 (25,283) (24,674) 30,614 41,849 (30,614) (41,849) 342 210 (342) (210) 61,495 71,270 (61,495) (71,270)
  Збільшення (зменшення) через передачу та інші зміни, основні засоби
  Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби 4,245 24,837 4,245 24,837 949 73,130 949 73,130 553 24,483 553 24,483 346 972 346 972 (6,093) (123,422) (6,093) (123,422) 763 235 763 235 763 235 763 235
  Загальна сума збільшення (зменшення) через передачі та інші зміни, основні засоби 4,245 24,837 4,245 24,837 949 73,130 949 73,130 553 24,483 553 24,483 346 972 346 972 (6,093) (123,422) (6,093) (123,422) 763 235 763 235 763 235 763 235
  Вибуття та вибуття з використання, основні засоби
  Вибуття, основні засоби (618) (15) (618) (4) (11) (31,848) (39,643) (17,838) (35,496) (14,010) (4,147) (88,528) (123,431) (53,668) (91,726) (34,860) (31,705) (50) (10) (44) (10) (6) (231) (391) (231) (391) (121,275) (163,490) (72,168) (127,236) (49,107) (36,254)
  Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби (618) (15) (618) (4) (11) (31,848) (39,643) (17,838) (35,496) (14,010) (4,147) (88,528) (123,431) (53,668) (91,726) (34,860) (31,705) (50) (10) (44) (10) (6) (231) (391) (231) (391) (121,275) (163,490) (72,168) (127,236) (49,107) (36,254)
  Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів 9,758 32,163 (4,638) (4,533) 5,120 27,630 (25,578) 59,621 (7,445) 10,822 (33,023) 70,443 (86,892) 397,032 23,054 49,877 (63,838) 446,909 431 962 (298) (200) 133 762 195,301 194,280 195,301 194,280 763 235 763 235 93,783 684,293 10,673 55,966 104,456 740,259
  Основні засоби на кінець періоду 901 901 901 901 86,940 77,182 (16,594) (11,956) 70,346 65,226 163,685 189,263 (93,018) (85,573) 70,667 103,690 501,532 588,424 (34,273) (57,327) 467,259 531,097 3,197 2,766 (1,870) (1,572) 1,327 1,194 870,744 675,443 870,744 675,443 15,473 14,710 15,473 14,710 1,642,472 1,548,689 (145,755) (156,428) 1,496,717 1,392,261
  [822390] Примітки - Фінансові інструменти
  Розкриття інформації про фінансові інструменти

  Станом на 31 грудня кредити і позики, за якими нараховуються відсотки були представлені таким чином: 2020 2019 Короткострокові Підприємство Групи компаній Ferrexpo (Примітка 4) 1 074 435 900 076 Нараховані відсотки 2 917 2 731 1 077 352 902 807 Невикористані позики Станом на 31 грудня 2020 року невикористані кошти за позиками Компанії загалом становили 339 295 тисяч гривень (2019: 284 234 тисяч гривень), які були доступними за кредитними угодами лише із пов’язаними сторонами. Узгодження зобов’язань, які виникають у результаті фінансової діяльності У таблиці внизу подано детальну інформацію про основні зміни у зобов’язаннях Компанії, які виникають у результаті фінансової діяльності включно з грошовими та негрошовими змінами. Зобов’язання, які виникають у результаті фінансової діяльності є зобов’язаннями для яких потоки грошових коштів були або майбутні потоки грошових коштів будуть класифіковані у звіті про рух грошових коштів Компанії як рух грошових коштів від фінансової діяльності. 2020 Кредити і позики, за якими нараховуються відсотки (Примітка 11) Нараховані відсотки (Примітка 11) Фінансова оренда (i) Усього Станом на 1 січня 900 076 2 731 3 799 906 606 - Виплати грошових коштів (і) - (22 388) (4 077) (26 465) Зростання орендних зобов'язань по новим договорам - - 4 025 4 025 Витрати з відсотків - 60 120 11 60 131 Капіталізовані витрати з відсотків - (34 495) - (34 495) Податок на репатріацію - (2 995) - (2 995) Прибуток/(витрати) від курсових різниць, нетто 174 359 (56) - 174 303 Станом на 31 грудня 1 074 435 2 917 3 758 1 081 110 2019 Кредити і позики за якими нараховуються відсотки (Примітка 11) Нараховані відсотки (Примітка 11) Фінансова оренда (i) Усього Станом на 1 січня 1 089 482 3 050 28 683 1 121 215 Виплати грошових коштів (і) (36 249) (37 575) (32 577) (106 401) Амортизація комісії за угодами 1 006 - - 1 006 Зміни, пов’язані з першим застосуванням МСФЗ 16 «Оренда» - - 4 148 4 148 Зростання орендних зобов’язань по новим договорами - - 3 832 3 832 Витрати з відсотків - 57 576 747 58 323 Капіталізовані витрати з відсотків - (19 959) - (19 959) Прибуток від курсових різниць нетто (154 163) (361) (1 034) (155 558) Станом на 31 грудня 900 076 2 731 3 799 906 606 (i) Виплати грошових коштів включають погашення основної суми зобов’язання та нарахованих відсотків. 12. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 2020 2019 Кредиторська заборгованість перед працівниками 7 090 6 224 Кредиторська заборгованість за основні засоби 2 043 3 079 Кредиторська заборгованість за матеріали та послуги 2 114 897 Кредиторська заборгованість за основні засоби перед пов’язаними сторонами (Примітка 4) 4 987 893 16 234 11 093

  [822390-01] Примітки - Фінансові активи
  Розкриття інформації про фінансові активи

  Оскільки, історичний досвід щодо кредитних збитків Компанії не демонструє істотно різних показників збитків для різних сегментів клієнтів, резерв на покриття збитків на основі статусу прострочення не розрізняється далі між різними представниками клієнтської бази Компанії.

  тис. грн.
  Фінансові активи, клас
  Фінансові активи за амортизованою собівартістю, клас
  Торговельна дебіторська заборгованість
  Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
  Розкриття інформації про фінансові активи
  Фінансові активи 12,559 57,440 12,559 57,440 12,559 57,440
  Фінансові активи, за справедливою вартістю 12,559 57,440 12,559 57,440 12,559 57,440
  Номінальна сума 16,281 61,162 16,281 61,162 16,281 61,162
  Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів
  Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду 3,722 110 3,722 110 3,722 110
  Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів
  Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, резервний рахунок під кредитні збитки за фінансовими активами 3,612 3,612 3,612
  Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів 3,612 3,612 3,612
  Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722
  тис. грн.
  Фінансові активи, категорія
  Фінансові активи за амортизованою собівартістю, категорія
  Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
  Розкриття інформації про фінансові активи
  Фінансові активи 12,559 57,440 12,559 57,440
  Фінансові активи, за справедливою вартістю 12,559 57,440 12,559 57,440
  Номінальна сума 16,281 61,162 16,281 61,162
  Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів
  Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду 3,722 110 3,722 110
  Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів
  Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, резервний рахунок під кредитні збитки за фінансовими активами 3,612 3,612
  Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів 3,612 3,612
  Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду 3,722 3,722 3,722 3,722
  [822390-14] Примітки - Матриця резерву за зобов'язанням
  Таблиця А - Матриця забезпечення за класами фінансових інструментів
  тис. грн.
  Статті Фінансові інструменти по класах - Усього
  Торговельна дебіторська заборгованість
  На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
  Фінансові активи (валова балансова вартість) 16,281 61,162 16,281 61,162
  Очікуваний рівень збитків за кредитами, % 22.90% 6.10% 22.90% 6.10%
  Фінансові активи (балансова вартість) 12,559 57,440 12,559 57,440
  Таблиця В - Матриця забезпечення за тривалістю прострочення
  тис. грн.
  Статті Фінансові активи за тривалістю прострочення - Усього
  Поточний Більше одного місяця та не більше двох місяців Більше двох місяців та не більше трьох місяців Більше трьох місяців
  На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
  Фінансові активи (валова балансова вартість) 9,406 12,202 2,516 47,565 213 4,359 1,182 16,281 61,162
  Очікуваний рівень збитків за кредитами, % 8.00% 85.00% 11.00% 22.90% 6.10%
  Фінансові активи (балансова вартість) 9,406 12,202 2,516 43,973 213 637 1,052 12,559 57,440
  Таблиця С - Матриця забезпечення, балансова вартість, накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів, зменшення корисності та валова балансова вартість
  тис. грн.
  Статті Балансова вартість
  Валова балансова вартість Накопичене зменшення корисності
  На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
  Фінансові активи 16,281 61,162 (3,722) (3,722) 12,559 57,440
  [822390-17] Примітки - Здійснюване управління ризиком ліквідності
  Розкриття інформації про те, як суб'єкт господарювання здійснює управління ризиком ліквідності

  Ризик ліквідності Метою Компанії є підтримання безперервності та гнучкості фінансування за рахунок подовження кредитних умов, наданих підприємствами групи компаній Ferrexpo. Група компаній Ferrexpo централізовано здійснює моніторинг вимог до своїх потоків грошових коштів та оптимізує потоки грошових коштів між дочірніми підприємствами. У випадку недостатньої або надлишкової ліквідності у окремих підприємств ресурси та кошти перерозподіляються серед підприємств Групи компаній Ferrexpo для досягнення оптимального фінансування бізнес-потреб кожного підприємства. У таблиці внизу подано зведену інформація про профіль термінів погашення фінансових зобов’язань Компанії на основі договірних недисконтованих виплат. 2020 До 3 місяців Від 3 до 12 місяців Від 1 до 5 років Усього Кредити і позики, за якими нараховуються відсотки 1 077 009 - - 1 077 009 Орендні зобов’язання 3 758 - - 3 758 Торгова та інша кредиторська заборгованість 9 144 - - 9 144 Усього 1 089 911 - - 1 089 911 2019 До 3 місяців Від 3 до 12 місяців Від 1 до 5 років Усього Кредити і позики, за якими нараховуються відсотки 913 158 - - 913 158 Орендні зобов’язання 953 2 857 - 3 810 Торгова та інша кредиторська заборгованість 4 870 - - 4 870 Усього 918 981 2 857 - 921 838

  [823000-1] Примітки - Оцінка справедливої вартості активів
  Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості

  20. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У таблиці внизу викладено порівняння за категоріями балансової вартості та справедливої вартості фінансових інструментів Компанії відображених у фінансовій звітності: Балансова вартість Справедлива вартість 2020 2019 2020 2019 Фінансові активи Дебіторська заборгованість 12 559 57 440 12 559 57 440 Грошові кошти та їхні еквіваленти 8 354 37 867 8 354 37 867 Фінансові зобов’язання Кредити і позики, за якими нараховуються відсотки 1 077 352 902 807 1 077 352 902 807 Орендні зобов’язання 3 758 3 799 3 758 3 799 Торгова та інша кредиторська заборгованість, за винятком заборгованості перед працівниками 9 144 4 870 9 144 4 870 Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань включається у сумі, за якою інструмент можна обміняти у поточній операції між сторонами, які бажають здійснити таку операцію окрім примусового або ліквідаційного продажу. Передбачається, що балансова вартість фінансових активів та зобов’язань із термінами погашення до одного року, за вирахуванням будь-яких очікуваних кредитних коригувань, дорівнює їхній справедливій вартості. Справедлива вартість довгострокових фінансових зобов’язань оцінюється за рахунок дисконтування майбутніх потоків грошових коштів, за договорами, за поточними ринковими відсотковими ставками, доступними для Компанії для аналогічних фінансових інструментів. Станом на 31 грудня 2020 року усі фінансові активи та зобов’язання мали термін погашення до одного року

  Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю

  Протягом звітного періоду не відбулося жодних переміщень між рівнями ієрархії справедливої вартості.

  [823180] Примітки - Нематеріальні активи
  Розкриття інформації про нематеріальні активи

  НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років нематеріальні активи Компанії представлені в основному Спеціальним дозволом на користування надрами Кременчуцького (Галещинського) родовища зі строком дії до 20 грудня 2036 року. Балансова вартість Спеціального дозволу на 31 грудня 2020 склала 25 348 тисяч гривень (в 2019 році: 25 348 тис грн).

  тис. грн.
  Нематеріальні активи за винятком гудвілу
  Нематеріальна активи розвідки та оцінки Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи
  Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
  Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
  Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
  Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу
  Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду 27,585 27,585 (2,237) (500) 25,348 27,085 1,791 1,368 (1,413) (1,271) 378 97 10 5 (6) (5) 4 677 20 677 20 30,063 28,978 (3,656) (1,776) 26,407 27,202
  Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу
  Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, нематеріальні активи за винятком гудвілу 284 423 284 423 6 5 6 5 37 657 37 657 327 1,085 327 1,085
  Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 1,737 (1,737) 262 142 (262) (142) 6 1 (6) (1) 268 1,880 (268) (1,880)
  Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу 0 (1,737) 0 (1,737) 284 423 (262) (142) 22 281 6 5 (6) (1) 0 4 37 657 37 657 327 1,085 (268) (1,880) 59 (795)
  Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду 27,585 27,585 (2,237) (2,237) 25,348 25,348 2,075 1,791 (1,675) (1,413) 400 378 16 10 (12) (6) 4 4 714 677 714 677 30,390 30,063 (3,924) (3,656) 26,466 26,407
  тис. грн.
  Нематеріальні активи та гудвіл
  Нематеріальні активи за винятком гудвілу
  Нематеріальна активи розвідки та оцінки Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи
  Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість Балансова вартість
  Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності Валова балансова вартість Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів Накопичене зменшення корисності
  Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період Поточний звітний період Попередній звітний період
  Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу
  Узгодження змін у нематеріальних активах та гудвілі
  Нематеріальні активи та гудвіл на початок періоду 27,585 27,585 (2,237) (500) 25,348 27,085 1,791 1,368 (1,413) (1,271) 378 97 10 5 (6) (5) 4 677 20 677 20 30,063 28,978 (3,656) (1,776) 26,407 27,202 30,063 28,978 (3,656) (1,776) 26,407 27,202
  Зміни у нематеріальних активах та гудвілі
  Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, нематеріальні активи за винятком гудвілу 284 423 284 423 6 5 6 5 37 657 37 657 327 1,085 327 1,085 327 1,085 327 1,085
  Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу 1,737 (1,737) 262 142 (262) (142) 6 1 (6) (1) 268 1,880 (268) (1,880) 268 1,880 (268) (1,880)
  Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активах та гудвілу 0 (1,737) 0 (1,737) 284 423 (262) (142) 22 281 6 5 (6) (1) 0 4 37 657 37 657 327 1,085 (268) (1,880) 59 (795) 327 1,085 (268) (1,880) 59 (795)
  Нематеріальні активи та гудвіл на кінець періоду 27,585 27,585 (2,237) (2,237) 25,348 25,348 2,075 1,791 (1,675) (1,413) 400 378 16 10 (12) (6) 4 4 714 677 714 677 30,390 30,063 (3,924) (3,656) 26,466 26,407 30,390 30,063 (3,924) (3,656) 26,466 26,407
  [827570] Примітки - Інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи
  Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

  УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Контрактні зобов’язання Станом на 31 грудня 2020 року Компанія мала угоди на придбання основних засобів на суму 129 912 тисяч гривень (2019: 42 147 тисяч гривень). Оренда Договірні зобов’язання з оренди станом на 31 грудня 2020 року представлені наступним чином: 2020 2019 Загальні договірні зобовязання щодо договорів оренди земель гірничодобувного призначення (поза сферою застосування МСФЗ 16) 2 036 986 Загальна сума майбутніх орендних платежів (МСФЗ 16) 3 944 3 810 Компанія в якості орендодавця Майбутні мінімальні орендні платежі за нескасовною операційною орендою на 31 грудня представлені наступним чином: 2020 2019 До одного року 26 180 70 945 Від одного до п’яти років - 114 515 Понад п’ять років - - 26 180 185 460

  Розкриття інформації про інші забезпечення

  Податкові та юридичні питання Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ліквідатор Банку «Фінанси та кредит» Після початку процесу ліквідації Банку «Фінанси та кредит» і у відповідності до чинного законодавства Компанія подала 21 січня 2016 року свій позов на суму 52 603 тисячі гривень. Це становить загальну суму грошових коштів утримуваних у банку на дату запровадження тимчасової адміністрації після перерахування згідно з чинним законодавством усіх валютних сум у відповідний еквівалент у гривні. 18 травня 2016 року ліквідатор видав свідоцтво, яке визнає 12 392 тисячі гривень за цими позовами. Ці визнані позови були включені у зобов’язання дев’ятої черги на підставі того, що Компанія вважалась пов’язаною стороною банку. Компанія наразі знаходиться у процесі судових процедур, за якими вона оспорює як визнання позовів у недостатній сумі так і визначення черговості врегулювання позовів. У 2020 році не було значних оновлень по даній справі і станом на 31 грудня 2020 року Компанія утримувала резерв у повному обсязі стосовно залишків коштів у Банку «Фінанси та кредит» (Примітка 10). Позови щодо утримуваних податків на доходи нерезидентів та податку на прибуток У період з 28 жовтня 2019 року по 15 листопада 2019 Державна фіскальна служба («ДФС») провела документальну планову перевірку Компанії з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, правильності нарахування та обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 1 липня 2017 року по 30 червня 2019 року. На підставі Акту перевірки ДФС, від 26 листопада 2019 року, Компанія отримала податкові повідомлення, відповідно до яких збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток іноземних юридичних осіб на суму 19 754 тис. грн. та визначено штрафні (фінансові) санкції у сумі 14 125 тис. грн., та зменшено суму від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 12 579 тис. грн. У січні 2020 року Компанія звернулась до ДФС України з адміністративною скаргою про скасування вище згаданих податкових повідомлень-рішень. Рішенням Полтавського окружного адміністративного суду від 03 серпня 2020 року позов Компанії було задоволено повністю. У відповідь на дане рішення, ДФС України було подано апеляційну скаргу. Ухвалою Другого апеляційного адміністративного суду від 10 лютого 2021 року апеляційну скаргу ДФС України залишено без задоволення. Станом на дату випуску цієї фінансової звітності, інформація щодо потенційного оскарження ДФС України рішення Другого апеляційного адміністративного суду в касації відсутня. Очікування керівництва щодо вирішення потенційного податкового спору на користь Компанії, обґрунтовуються рішеннями судів перших двох інстанцій на користь Компанії.

  [832610] Примітки - Оренда
  Розкриття інформації про оренду

  Станом на 31 грудня 2020 року Компанія орендує земельні ділянки та нерухомість, що використовується в її діяльності. Договори оренди не містять жодних ковенант, однак орендовані активи не можуть використовуватися як забезпечення для запозичень. Як правило, Компанія не має права відступлення чи суборенди орендованих активів. Деякі договори оренди містять положення можливості продовження чи припинення договору, та змінні орендні платежі, детальніша інформація про які наведена далі. Компанією укладені договори оренди окремого обладнання на строк до 12 місяців або менше, та договори оренди малоцінного офісного обладнання. Компанія застосовує передбачені стандартом винятки щодо визнання короткострокової оренди та оренди малоцінних активів стосовно такої оренди. Визнані активи у формі права користування Нижче наведено балансову вартість активів з права користування та їх рух протягом періоду: Земельні ділянки Будівлі та споруди Всього Станом на 1 січня 2019 3 757 391 4 148 Надходження 3 832 - 3 832 Амортизація (3 757) (252) (4 009) Станом на 31 грудня 2019 3 832 139 3 971 Надходження 4 025 - 4 025 Амортизація (3 909) (139) (4 048) Станом на 31 грудня 2020 3 948 - 3 948 Визнані орендні зобов’язання Нижче наведено балансову вартість орендних зобов’язань та їх рух протягом періоду: 2020 2019 Станом на 1 січня 3 799 32 831 Надходження 4 025 3 832 Приріст відсотків 11 747 Платежі (4 077) (32 577) Прибуток від курсових різниць, нетто - (1 034) Станом на 31 грудня 3 758 3 799 в т.ч.: Короткострокові зобов'язання 3 758 3 799 Довгострокові зобов'язання - - Майбутні мінімальні орендні платежі та теперішня вартість чистих мінімальних орендних платежів станом на 31 грудня 2020 року були представлені наступним чином: 2020 2019 Мінімальні орендні платежі: Менше 1 року (поточна частина) 3 758 3 810 Від 1 до 5 років - - Більше ніж 5 років - - Всього мінімальних орендних платежів 3 758 3 810 За вирахуванням майбутньої вартості фінансування - (11) Всього теперішня вартість мінімальних орендних платежів 3 758 3 799 За вирахуванням поточної частини орендного зобов’язання 3 758 3 799 Всього довгострокова частина орендного зобов’язання - - Нижче наведені суми, визнані у прибутку чи збитку: Примітка 2020 2019 Включені в собівартість реалізації, адміністративні витрати чи витрати на збут: Витрати на амортизацію активів у формі права користування 14, 16 (4 048) (4 009) Витрати, пов'язані з орендою малоцінних активів (72) (54) Включені в фінансові витрати: Процентні витрати за орендними зобов'язаннями 17 (11) (747) Загальна сума, визнана у прибутку чи збитку (4 131) (4 810) Загальний відтік грошових коштів Компанії за орендою склав 4 077 тисяч гривень у (2019 році - 32 577 тис грн), і класифікований як грошовий потік з фінансової діяльності у звіті про рух грошових коштів.

  [835110] Примітки - Податки на прибуток
  Розкриття інформації про податок на прибуток

  Доходи Компанії підлягають оподаткуванню тільки в Україні. У 2020 та 2019 роках податок на прибуток підприємств в Україні стягувався за ставкою у розмірі 18%. Ефективна ставка податку на прибуток відрізняється від ставки податку на прибуток підприємств в Україні. Узгодження між вигодами з податку на прибуток та збитком до оподаткування помноженим на ставку податку на прибуток підприємств представлене таким чином: 2020 2019 Збиток до оподаткування (235 870) 78 042 Номінальні вигоди з податку на прибуток, розраховані за встановленою ставкою оподаткування у розмірі 18% (42 457) 14 048 Зміна невизнаних відстрочених податкових активів 35 719 70 852 Податковий вплив різниць, які не підлягають вирахуванню/(оподаткуванню) під час визначення оподатковуваного прибутку, який стосується: Змін у законодавстві* - (87 337) Благодійних та соціальних витрат 3 471 1 822 Витрат з відсотків 4 612 - Іншого (1 345) 615 Витрати з податку на прибуток - - * У результаті змін у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» у 2018 році Компанія перейшла із застосування П(с)БО до МСФЗ для обов’язкових облікових цілей, починаючи із 1 січня 2019 року. Як результат, деякі визнані раніше тимчасові різниці були виключені станом на 31 грудня 2018 року.

  Розкриття інформації про тимчасові різниці, невикористані податкові збитки та невикористані податкові вигоди

  Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років відстрочені податкові активи не визнавались, оскільки, можливість реалізації цих активів була непевна. Згідно із законодавством України, податкові збитки можуть переноситись на майбутні періоди протягом необмеженого періоду часу. Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня були представлені таким чином: Звіт про фінансовий стан Звіт про сукупні доходи 2020 2019 2020 2019 Відстрочені податкові активи Податкові збитки, перенесені на майбутні періоди 173 119 134 441 38 678 (15 550) Основні засоби 3 615 6 594 (2 979) 86 767 Грошові кошти та їхні еквіваленти 9 468 9 468 - - Передоплати за основні засоби 670 650 20 (365) Невизнані відстрочені податкові активи (186 872) (151 153) (35 719) (70 852) Витрати з відстроченого податку - - - - Чисті відстрочені податки - - - - Характер тимчасових різниць представлений таким чином: (i) основні засоби – різниці у порядку нарахування зносу та оцінках щодо залишків строків корисного використання різниці у принципах капіталізації; (ii) резерв визнаний щодо грошових коштів та депозитів обмежених у використанні; (iii) податкові збитки перенесені на майбутні періоди.

  [842000] Примітки - Вплив змін валютних курсів
  Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів

  21. ЦІЛІ І ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Політика та процедури управління ризиками централізовані на рівні Групи компаній Ferrexpo. Загальна відповідальність за встановлення та нагляд над основою управління ризиками покладається на раду директорів Групи компаній Ferrexpo. Політика управління ризиками Групи компаній Ferrexpo визначена для виявлення та аналізу ризиків, які постають перед Групою компаній Ferrexpo, встановлення належних лімітів та процедур контролю та здійснення моніторингу над ризиками і дотриманням лімітів. Політика та системи управління ризиками регулярно переглядаються для відображення змін у ринкових умовах та діяльності Групи компаній Ferrexpo. Аудиторський комітет Групи компаній Ferrexpo здійснює нагляд над способами моніторингу керівництвом процесу дотримання політики та процедур і перегляду достатності механізмів управління ризиками які постають перед Групою компаній Ferrexpo. Група компаній Ferrexpo управляє централізованою структурою управління фінансовими ризиками під керівництвом виконавчого комітету, який є підзвітним перед правлінням. Виконавчий комітет делегує певні сфери відповідальності фінансовому директору. До сфер відповідальності фінансового директора належать повноваження затверджувати усі нові комерційні або фінансові операції, які створюють фінансовий ризик. Окрім того, фінансовий директор контролює управління казначейськими ризиками у рамках кожного з бізнес-підрозділів згідно з політикою щодо казначейства затвердженою правлінням. Програма управління ризиками Компанії зосереджена, головним чином, на непередбачуваності та неефективності українських фінансових ринків і пошуку способів для мінімізації потенційного негативного впливу на фінансові показники діяльності Компанії. Ризики, які виникають з фінансових інструментів та управління ними До основних фінансових інструментів Компанії належать кредити і позики, за якими нараховуються відсотки, договори фінансової оренди, грошові кошти, а також дебіторська та кредиторська заборгованість. Можуть використовуватись операції з похідними фінансовими інструментами тільки для зменшення ризиків – операції спекулятивного характеру не дозволяються згідно з затвердженою політикою щодо казначейства. Компанія не проводила жодних операцій з похідними фінансовими інструментами. До основних ризиків, які виникають з фінансових інструментів Компанії належать валютний ризик ризик ліквідності кредитний ризик та ризик зміни відсоткових ставок. Валютний ризик Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість або майбутні потоки грошових коштів від фінансового інструмента коливатимуться у результаті змін у курсах обміну валют. Валютні ризики, як визначено в МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» виникають стосовно фінансових інструментів деномінованих у валюті, яка не є функціональною валютою і мають монетарний характер; ризики пов’язані з перерахунком не беруться до уваги. Подібно до багатьох інших бізнесів в Україні іноземні валюти, зокрема, долар США відіграють істотну роль в економіці господарських операцій Компанії. Курси обміну валют, які використовувались у бізнес-операціях наведені далі. Долари США Станом на 31 грудня 2020 року 28.27 Станом на 31 грудня 2019 року 23.69 Валютний ризик виникає від короткострокових та довгострокових позик, торгової дебіторської та кредиторської заборгованості, договорів фінансової оренди, деномінованих у доларах США. Компанія не проводила операцій призначених для хеджування цих валютних ризиків. У таблиці внизу продемонстрована чутливість до обґрунтовано можливих змін у курсах обміну валют, причому, усі інші змінні величини залишаються без змін щодо прибутку Компанії до оподаткування. 2020 Збільшення/ (зменшення) курсу обміну валют Вплив на збиток до оподатку-вання Гривня/долар США +10.00% (5 112) Гривня/долар США -10.00% 5 112 2019 Збільшення/ (зменшення) курсу обміну валют Вплив на збиток до оподатку-вання Гривня/долар США +10.00% (3 774) Гривня/долар США -10.00% 3 774 Кредитний ризик Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за фінансовим інструментом або клієнтським договором, що призведе до виникнення фінансового збитку. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Компанію на істотну концентрацію кредитного ризику, стосуються, в основному, грошових коштів у банках і дебіторської заборгованості. Максимальна сума кредитного ризику Компанії на звітні дати представлена балансовою вартістю кожного класу фінансових активів. Компанія утримує свої грошові кошти в основному в українських банках. Управління ризиком капіталу Компанія вважає внески учасників торгову кредиторську заборгованість та позики від Групи компаній Ferrexpo основними джерелами капіталу. У 2020 та 2019 роках Компанія отримувала фінансування, в основному, від Групи компаній Ferrexpo. Цілями Компанії в управлінні капіталом є збереження здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі для фінансування своїх операційних потреб капітальних витрат і подальшої стратегії розвитку Компанії. 2020 2019 Кредити і позики, за якими нараховуються відсотки (Примітка 11) 1 077 352 902 807 Орендні зобов’язання (Примітка 8) 3 758 3 799 Торгова та інша кредиторська заборгованість, за виключенням податків та заборгованості перед працівниками (Примітка 12) 9 144 4 870 Грошові кошти та короткострокові депозити (Примітка 10) (8 354) (37 867) Чиста заборгованість 1 081 900 873 609 Чисті активи, які належать учасникам 464 586 700 456 Чисті активи, які належать учасникам і чиста заборгованість 1 546 486 1 574 065

  Опис валюти подання

  Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.

  тис. грн.
  Поточний звітний період Попередній звітний період
  Чистий прибуток від курсових різниць 161,149
  Чистий збиток від курсових різниць 173,890
  [851100] Примітки - Звіт про рух грошових коштів
  Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів

  Грошові кошти та короткострокові депозити у звіті про фінансовий стан включають грошові кошти на рахунках в банках та у касі, а також короткострокові депозити із первісним терміном погашення до трьох місяців. Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові кошти та короткострокові депозити як вказано вгорі за виключенням непогашених банківських овердрафтів.

  Грошові кошти та їх еквіваленти, за умови розбіжності зі звітом про фінансовий стан - узгодження сум
  тис. грн.
  На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
  Грошові кошти та їх еквіваленти 8,354 37,867
  Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів, якщо ця сума відрізняється від суми, відображеної у звіті про фінансовий стан 8,354 37,867
  Коментар управлінського персоналу щодо значних залишків грошових коштів та їх еквівалентів, утримуваних суб'єктом господарювання, які є недоступними для використання групою

  Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років грошові кошти та їхні еквіваленти були представлені грошовими коштами на рахунках в банках та у касі на загальну суму 8 354 тисяч гривень та 37 867 тисяч гривень відповідно. У попередні періоди банківські послуги для Компанії надавав, в основному, Банк «Фінанси та кредит», який знаходився під контролем Костянтина Жеваго. 17 вересня 2015 року у Банку «Фінанси та кредит» була введена тимчасова адміністрація. 17 грудня 2015 року після безуспішного пошуку інвесторів банківська ліцензія Банку «Фінанси та кредит» була відкликана Національним банком України і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ініціював процес ліквідації банку. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років Компанія визнала у повному обсязі резерв у сумі 52 603 тисячі гривень на покриття збитків від зменшення корисності залишків утримуваних у Банку «Фінанси та кредит».

  [880000] Примітки - Додаткова інформація
  Розкриття додаткової інформації

  Загальні економічні умови Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Протягом останніх років економіка України почала демонструвати ознаки відновлення та зростання після різкого спаду у 2014-2016 роках. Після відновлення протягом 2016-2019 років у 2020 році економіка України зазнала негативного впливу глобальної економічної кризи, обтяженої пандемією COVID-19. Задля стимулювання економіки Національним банком України (далі - «НБУ») здійснюються заходи валютної лібералізації. Протягом 2018-2019 років відбувалося зміцнення національної валюти – української гривні, зокрема, щодо долара США та євро. Окрім цього, НБУ поступово зменшив облікову ставку з 18% річних у вересні 2018 року до 6% річних у червні 2020 року. Проте, на початку червня 2020 року курси валют суттєво змінились. Станом на 31 грудня 2020 року офіційний обмінний курс національної валюти становив 28,2746 гривні за 1 долар США (станом на 31 грудня 2019 року – 23,6862) та 34,7396 гривні за 1 євро (станом на 31 грудня 2019 року – 26,4220). При цьому, для подальшого забезпечення економічного розвитку основними ризиками залишаються: продовження російської збройної агресії проти України; відсутній консенсус щодо напрямків проведення інституціональних реформ, а також низький рівень залучення іноземних інвестицій. 16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України #466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», що набрав чинності 23 травня 2020 року. Даний закон містить наступні зміни, що мали вплив на діяльність Компанії у звітному році: - збільшення ставки рентної плати за користування надрами (залізні руди) з 8,8% (фактична ставка 2019 року) до 11-12% (в залежності від показника індексу Platts); - Скасування пільги з податку на прибуток за рахунок сплаченого акцизного податку. Спалах COVID-19 Спалах захворювання COVID-19 вперше було зареєстровано незадовго до закінчення 2019 року. У той час в м. Ухань, столиці китайської провінції Хубей, було виявлено велику кількість випадків «пневмонії невідомого походження». 31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про новий тип вірусу. З тих пір вірусна інфекція поширилася по всьому світу. 11 березня 2020 р ВООЗ оголосила спалах COVID-19 пандемією. Швидке поширення пандемії у 2020 році спонукало уряди багатьох країн, у тому числі України, до запровадження різних заходів боротьби зі спалахом, включаючи обмеження подорожей, закриття бізнесу, режим ізоляції певної території, карантину, тощо. Ці заходи вплинули на глобальний ланцюжок поставок, попит на товари та послуги, а також масштаби ділової активності, що спричинило волатильність на фінансових та товарних ринках. Криза, обтяжена карантинними заходами негативно позначилася на обсягах виробництва, капітальних інвестиціях та зайнятості. Це погіршило фінансовий стан значної частини підприємств, падіння доходів, тощо. Управлінський персонал оцінив вплив COVID-19 на знецінення активів Компанії, її доходи від реалізації, здатність Компанії генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, та можливість продовжувати свою діяльність в осяжному майбутньому. На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVID-19 на діяльність Компанії не був суттєвим. Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого географічного поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на запобігання поширення вірусу, розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху, дій, які вживають урядові органи, замовники, постачальники та інші треті сторони, наявності робочої сили, термінів та ступеню відновлення нормальних економічних та операційних умов. Управлінський персонал продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом’якшення наслідків пандемії COVID-19 на результати компанії; однак, існують фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-яких подібних спалахів, а також вжитих подальших урядових та регуляторних дій.

  iso4217:UAH iso4217:UAH xbrli:shares xbrli:pure utr:ha xbrli:shares 36601298 2020-01-01 2020-12-31 36601298 2020-12-31 36601298 2019-12-31 36601298 2019-01-01 2019-12-31 36601298 2019-12-31 36601298 2018-12-31 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:PreviouslyStatedMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:NotLaterThanOneYearMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:JointControlOrSignificantInfluenceMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:OtherRelatedPartiesMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RelatedPartiesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:RelatedPartiesMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:RelatedPartiesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:RelatedPartiesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LandMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LandMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:LandMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LandMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LandMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LandMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:LandMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LandMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:BuildingsMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:MachineryMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:VehiclesMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FixturesAndFittingsMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ConstructionInProgressMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2018-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInPPEMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCostCategoryMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:CurrentMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanTwoMonthsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LaterThanThreeMonthsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2018-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleExplorationAndEvaluationAssetsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:ComputerSoftwareMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LicencesAndFranchisesMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2020-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2018-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2019-12-31 ua_full_ifrs_core:IncompleteInvestmentsInIntangibleAssetsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember ifrs-full:AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2020-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2018-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwillMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:TradeReceivablesMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:CurrentMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LaterThanOneMonthAndNotLaterThanTwoMonthsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LaterThanTwoMonthsAndNotLaterThanThreeMonthsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:LaterThanThreeMonthsMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:GrossCarryingAmountMember 36601298 2019-12-31 ifrs-full:AccumulatedImpairmentMember