Ferrexpo | Шахта

Проміжна аналітична довідка 1 етапу робіт 2020 року
щодо отриманих результатів з моніторингу стану навколишнього середовища в зоні впливу кар’єру
ТОВ «Біланівський ГЗК»

Головна / Новини / Проміжна аналітична довідка 1 етапу робіт 2020 року
щодо отриманих результатів з моніторингу стану навколишнього середовища в зоні впливу кар’єру
ТОВ «Біланівський ГЗК»

Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього середовища», а саме статті 22 розділу V, в якому зазначено, що спостереження за станом навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення здійснюється підприємствами, які своєю діяльністю можуть призводити або призводять до погіршення стану навколишнього природного середовища. Згідно пункту 6.3 Проекту ОВНС «Розкриття Біланівського родовища залізистих кварцитів. Коригування.» передбачено ведення моніторингу стану навколишнього середовища.
Для характеристики стану навколишнього середовища в районі розташування кар’єру ТОВ «Біланівський ГЗК» використовуються сучасні методи відбору проб води, повітря, ґрунтів для виконання вимірювань та досліджень.
Вимірювання та дослідження проб води, повітря, ґрунту, а також вимірювання шумового навантаження виконуються сертифікованими та атестованими вимірювальними лабораторіями.
Станом на 1 квартал 2020 р. отримані наступні результати лабораторних досліджень:
1. Води річки Рудька відносяться до помірно забруднених. Невідповідність показників води р. Рудька нормативам СанПіН «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» пов’язане із природними факторами формування поверхневих вод. Негативний вплив ТОВ «Біланівський ГЗК» відсутній.
2. Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в зоні впливу кар’єру ТОВ «Біланівський ГЗК» відповідає вимогам «Гранично допустимих концентрацій хімічних та біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затверджених т.в.о. головного санітарного лікаря України Протасом від 05.03.2015р.
3. Ефективна питома активність природних радіонуклідів в пробах ґрунту, відібраних у зоні впливу кар’єру  не перевищує рівень обов’язкових дій відповідно до вимог «Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97)».
4. Проаналізовані результати досліджень ґрунту  на вміст нафтопродуктів та важких металів показують, що вміст досліджуваних показників коливається в фонових межах. Діяльність кар’єру не впливає на забрудненість ґрунтів важкими металами та нафтопродуктами.

5. Відповідно до вимог ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В1.1-31:2013 «Захист від шуму» рівень шуму на межі санітарно-захисної зони не перевищує нормативних значень.

Згідно отриманих результатів досліджень стан навколишнього природного середовища в районі розташування кар’єру ТОВ «Біланівський ГЗК» можна оцінити як умовно задовільний. Негативного впливу на навколишнє природне середовище від діяльності ТОВ «Біланівський ГЗК» не виявлено.